Triển khai Nghị Quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 về Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2019-2025

Ngày 23/9/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 02/2019/NQ-HDND ngày 12/7/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2020

Ngày 23/9/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 02/2019/NQ-HDND ngày 12/7/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2020. Tham dự Hội nghị có các Sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố, các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Các đối tượng được hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ như là các tổ chức chủ trì thực hiện Dự án " Chuyển giao, ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi và xây dựng nông thôn mới" được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật được UBND huyện, thị xã thành phố đề nghị hỗ trợ bằng văn bản. Hỗ trợ việc xác lập, phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho các sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ và ứng dụng thương mại hóa kết quả nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới; Hỗ trợ hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các phòng ban của Sở Khoa học và Công nghệ trình bày các cơ chế hỗ trợ chuyển giao theo Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hoàng Yến

Tin liên quan