Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ năm 2019

Ngày 04/10/2019, Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ cho các cán bộ các huyện, thị xã, thành phố ven biển Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An

Ngày 04/10/2019, Chi cục Biển và Hải đảo tổ chức lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý tổng hợp vùng bờ cho các cán bộ các huyện, thị xã, thành phố ven biển Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An . Thành phần tham dự gồm các cán bộ công chức thuộc các phòng TN&MT; Các cán bộ hội, đoàn thể, xã, phường thuộc các huyện, thị xã, thành phố Thăng Bình, Duy Xuyên, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ; và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

20191004 082755 - CopyTại lớp Tập huấn đại biểu được giới thiệu chung về Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Theo đó, các nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; phạm vi vùng bờ; lập, xác định và thông báo về khu vực hạn chế hoạt động để ưu tiên cho hoạt động cứu hộ/cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu...được các cán bộ phụ trách của 6 địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh tiếp nhận cụ thể. Nghiên cứu sinh – Thạc sĩ Nguyễn Văn Dũng đã phổ biến các kiến thức cơ bản về biển Đông, tài nguyên biển Đông và tiềm năng, cách tiếp cận khai thác tài nguyên biển, đảo để phát triển du lịch đem lại giá trị kinh tế lớn cho người dân.

Hồng My

Tin liên quan