Làm việc với IUCN về nền tảng hoạt động quản lý từ nguồn tới biển

Ngày 09/10/2019, IUCN làm việc với Sở TN&MT (Cơ quan thường trực của Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng)

Ngày 09/10/2019, IUCN làm việc với Sở TN&MT (Cơ quan thường trực của Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng). IUCN đã tiếp cận với SIWI (Stockholm International Water Institute - Viện Nghiên Cứu nước Quốc tế - Stockholm) thực hiện dự án thí điểm tại lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng. Dòng chất thải rắn sẽ được nghiên cứu trong dự án thí điểm này bằng cách sử dụng hướng dẫn thực hành về cách triển khai phương pháp S2S.
Hợp tác giữa IUCN và SIWI và Ban điều phối trong thời gian 6 tháng tới tập trung vào hai mục tiêu chính như sau: Thử nghiệm phương pháp tiếp cận S2S bằng cách sử dụng các hướng dẫn thực hành và phương pháp này được trình bày trong: Thực hiện phương pháp tiếp cận từ nguồn tới biển: Hướng dẫn cho người thực hành; Dự án thí điểm tại lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn sẽ tập trung vào các dòng chất thải rắn, đặc biệt là rò rỉ nhựa tới các sông và vùng ven biển.
Kết quả dự kiến là giúp cho Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn: (1) Kiến thức địa phương về dòng chảy nhựa và chất thải rắn được nâng cao; Sự tham gia của các bên liên quan và hiểu biết về quản lý nguồn tới biển được mở rộng; Nhận thức về tình hình quản trị hiện tại và các nhu cầu quản trị liên quan đến quản lý chất thải rắn được tăng cường và các liên kết giữa thượng nguồn và hạ nguồn được củng cổ; (2) Kiến thức về triển khai thực tế các bước S2S, nhận thức về mối liên kết giữa thượng nguồn và hạ nguồn được tăng cường, và các hoạt động cũng như tác động được mở rộng; (3) Kết quả mong muốn là các hành động ưu tiên được xác định sẽ được sử dụng làm đầu vào trong kế hoạch hành động thực hiện của Ban điều phối chung của lưu vực Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng để giảm thải lượng rác thải ô nhiễm đổ ra biển.

Nguyễn Hoàng Yến

Tin liên quan