Hội thảo, tập huấn triển khai xây dựng hiện trạng môi trường cấp tỉnh và báo cáo chuyên đề về môi trường

Từ ngày 8-9/4/2010, Tổng cục môi trường đã tổ chức Hội thảo, tập huấn triển khai xây dựng hiện trạng môi trường cấp tỉnh và báo cáo chuyên đề môi trường

mt1Từ ngày 8-9/4/2010, Tổng cục môi trường đã tổ chức Hội thảo, tập huấn triển khai xây dựng hiện trạng môi trường cấp tỉnh và báo cáo chuyên đề môi trường. Về tham dự hội thảo có đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường 55 tỉnh/thành phố trong cả nước.

 

 

Qua thảo luận các đại biểu đã nêu ra một số vấn đề còn hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến: Về thời gian hoàn thành báo cáo có thể quy định kéo dài đến Quý III trong năm; Sớm ban hành khung hướng dẫn kinh phí cho xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường, hiện tại nhiều địa phương có sự chênh lệch quá lớn trong việc sử dụng kinh phí cho báo cáo; Cấu trúc của báo cáo theo hướng dẫn của Thông tư chỉ mang tính định hướng, tùy đặc điểm của từng địa phương mà có thể triển khai khác nhau; xây dựng cơ chế chia sẽ dữ liệu cấp tỉnh và Quốc gia.

Báo cáo hiện trạng môi trường được xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư 08/2010/TT-BTNMT ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng báo cáo môi trường quốc gia, báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh. Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh năm 2010 là một trong những nguồn dữ liệu đầu vào cho báo môi trường quốc gia, đồng thời cũng là bức tranh tổng thể nhìn lại diễn biến môi trường và các đáp ứng về quản lý trong giai đoạn 2005 - 2009 trên địa bàn tỉnh.

Q. Tâm

Tin liên quan