Hội thảo - tập huấn nâng cao năng lực quản lý môi trường cho cán bộ cấp xã

Được sự cho phép của UBND huyện Tiên Phước tại Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 về việc phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2010, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo - tập huấn nâng cao năng lực quản lý môi trường cho cán bộ 15 xã, thị trấn trong thời gian 03 ngày (từ ngày 25/12 đến ngày 27/12/2010)

Tien_PhuocĐược sự cho phép của UBND huyện Tiên Phước tại Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 về việc phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2010, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo - tập huấn nâng cao năng lực quản lý môi trường cho cán bộ 15 xã, thị trấn trong thời gian 03 ngày (từ ngày 25/12 đến ngày 27/12/2010).

 Với sự tham gia của 23 đại biểu là cán bộ Địa chính - Xây dựng và cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường của công chức Địa chính - Xây dựng và các báo cáo viên của Phòng TN&MT.

Dẫn lời phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Huy Điện - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: “Từ khi Luật bảo vệ môi trường năm 2005 có hiệu lực thi hành, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp tổ chức tuyên truyền của các cấp, các ngành, các hội đoàn thể đã đưa Luật bảo vệ môi trường bắt đầu đi vào cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân. Công tác bảo vệ môi trường được nhiều tổ chức quan tâm, nhiệm vụ bảo vệ môi trường đóng vai trò ngày càng quan trọng trong xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường thu hút được nhiều thành phần trong xã hội tham gia,... môi trường được cải thiện.    

Công tác bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều tồn tại và thử thách phía trước đối với chúng ta. Nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của xã hội ngày càng cao, chất thải ngày càng nhiều, ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, tội phạm môi trường ngày càng biến tướng phức tạp,.... Do đó, chúng ta cần phải luôn luôn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác để kịp thời thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường...”.

Hội thảo - tập huấn đã giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường; tập trung thảo luận những nội dung pháp luật bảo vệ môi trường quy định về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND cấp xã, cán bộ làm công tác môi trường, cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường ở cấp xã; đánh giá tình hình quản lý chất thải rắn và bàn giải pháp quản lý trong thời gian đến; hướng dẫn cho đại biểu thống kê các nguồn thải và xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường cấp xã. Chương trình góp phần nâng cao kỹ năng cho cán bộ xã về giải quyết các xung đột phát sinh trong cộng đồng.

Đây là cơ hội để cán bộ cấp xã chia sẽ kinh nghiệm quản lý và đề xuất nhiều giải pháp để xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện của các địa phương trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Nguyễn Thái Hòa

Tin liên quan