Đại Lộc: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, ngày 06/8/2018, Phòng TN&MT huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, ngày 06/8/2018, Phòng TN&MT huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến. Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo 18 xã, thị trấn, lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, lãnh đạo Chi nhánh Công ty Môi trường đô thị Đại Lộc và công chức địa chính xây dựng 18 xã, thị trấn.
Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Phương – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện - Chủ trì đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường trên địa huyện trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng thời, nêu lên những mặt chưa đạt được, tồn tại, khó khăn cần tháo gỡ và các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản và môi trường. Đặc biệt, Hội nghị đã tiếp thu nhiều ý kiến của các địa phương về công tác cấp giấy chứng quyền sử dụng đất; việc kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện Phương án quản lý chất thải rắn tại các địa phương tình trạng nợ tiền hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải giữa các xã với Công ty CPMTĐT Quảng Nam vẫn còn, chất lượng thu gom của Công ty CPMTĐT Quảng Nam vẫn còn nhiều hạn chế...

f83f806545eaa4b4fdfb - Copy
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Phương đã đề nghị lãnh đạo các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó chú ý thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:
- Công tác quản lý đất đai: Tập trung hoàn thành thực hiện chỉnh lý sau dồn điền đổi thửa tại 04 xã Đại Hiệp, Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Tân, Đại Đồng; Giải quyết các đơn thư khiếu nại trên lĩnh đất đai đảm bảo theo quy định; Tháo gỡ các vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân; Công tác thu hồi đất, giao đất khi thực hiện các dự án cần phải được thực hiện đảm bảo và đúng quy định.
- Đối với lĩnh vực khoáng sản: Các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về khoáng sản theo thẩm quyền, tránh để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra. Phối hợp với Đoàn kiểm tra của huyện được thành lập theo nội dung Công văn 3219/UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản cát, sỏi trên sông Vu Gia, Thu Bồn.
- Đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác bảo vệ môi trường nói chung, chất thải rắn nói riêng; Tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của Phương án quản lý rác thải vùng nông thôn, cần có giải pháp nâng cao tỷ lệ hộ dân tham gia hợp đồng thu gom rác thải, đặc biệt là việc thu phí phải đảm bảo để duy trì hoạt động của Phương án; Các địa phương rà soát lại toàn bộ các thiết bị (thùng rác và xe đẩy rác) đã được đầu tư đến nay hư hỏng để báo cáo UBND huyện. Đồng thời, đề nghị Công ty Cổ phần MTĐT Quảng Nam cần tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các địa phương trong công tác thu gom của đơn vị và nâng cao chất lượng thu gom để tăng hiệu quả Phương án quản lý rác thải tại các địa phương.

Nguyễn Thị Ánh Thi

Tin liên quan