Tổng kết công tác TN&MT 2018 và sơ kết 05 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn nông thôn

Chiều ngày 28/02/2019, UBND huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TN&MT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và sơ kết 5 năm thực hiện đề án quản lý chất thải rắn nông nghiệp

Chiều ngày 28/02/2019, UBND huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TN&MT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và sơ kết 5 năm thực hiện đề án quản lý chất thải rắn nông nghiệp.

image001 -dp CopyNăm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực TN&MT đã cơ bản thực hiện toàn diện chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Nhiều nội dung công việc tồn tại trong nhiều năm qua đã cơ bản được giải quyết, những nhiệm vụ phát sinh cũng được giải quyết kịp thời. Cũng trong hội nghị này, UBND huyện Tiên Phước đã thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn nông thôn giai đoạn 2013-2018 với nhiều thành quả nhất định. Với những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường của các ngành, địa phương đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành động của người dân về giữ gìn vệ sinh nông thôn và quản lý chất thải rắn trên địa bàn. Đồng thời chấp hành tốt việc bỏ rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định, bỏ chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng vào các bể thu gom rác thải nguy hại đồng ruộng. Một số địa phương đã bổ sung tiêu chí bảo vệ môi trường vào đánh giá chọn gia đình văn hóa, thôn xóm văn hóa của xã để tăng cường hiệu quả của Đề án trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác TN&MT vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Tuyết Hạnh đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm mà huyện Tiên Phước cần triển khai thực hiện trong năm 2019, trong đó tập trung hoàn thiện, chú trọng đến tính khả thi của Kế hoạch sử dụng đất hàng năm; tập trung xây dựng bảng giá đất 2019 - 2024 đúng theo quy định. Thực hiện việc hướng dẫn phân loại chất thải rắn tại nguồn, đề nghị địa phương lập phương án quản lý chất thải rắn trình phê duyệt; thực hiện giám sát tình hình môi trường tại Công ty TNHH Hùng Vân, cung cấp thông tin, dữ liệu để Sở TN&MT kiểm tra, tham mưu xử lý. Yêu cầu cấp huyện quan tâm đến các văn bản lấy ý kiến khu dân cư khi thực hiện đánh giá tác động môi trường. Đối với những vấn đề vướng mắc trong việc giải quyết các công việc chuyên môn, Sở sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tham mưu sớm văn bản trả lời để huyện có có sở tổ chức thực hiện.
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, năm 2019, ngành TN&MT huyện Tiên Phước sẽ tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, kéo dài trong lĩnh vực đất đai; tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý đối với đất công, tổ chức Hội nghị chuyên đề để bàn về công tác quản lý môi trường và thu gom, xử lý chất thải rắn; tăng cường thêm nguồn lực để ngành TN&MT thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao ./.

Nguyễn Đoàn Phi

Tin liên quan