Hướng dẫn việc thu thập, tính toán các chỉ tiêu báo cáo về môi trường

Hướng dẫn việc thu thập, tính toán các chỉ tiêu báo cáo về môi trường Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/08/2016

Hướng dẫn việc thu thập, tính toán các chỉ tiêu báo cáo về môi trường Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/08/2016.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Tin liên quan