Họp bàn tái cấu trúc công ty TNHH Vàng Phước Sơn

Chiều ngày 08/7/2015, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để giải quyết các đề xuất của các tổ chức tín dụng và Công ty TNHH Vàng Phước Sơn về Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp

Chiều ngày 08/7/2015, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để giải quyết các đề xuất của các tổ chức tín dụng và Công ty TNHH Vàng Phước Sơn về Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp. Ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, cùng tham dự có Ông Lê Phước Thanh – Bí thư Tỉnh ủy, Ông Nguyễn Ngọc Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, Ông Huỳnh Khánh Toàn – PCT Thường trực UBND tỉnh, Ông Trần Đình Tùng – PCT UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Công Thương, TN&MT, Cục Thuế, BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai, Ban xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng ĐĐBQH & HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Phước Sơn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á, Công ty TNHH Vàng Phước Sơn.

Copy of 20141218 1110539

Sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp, Ông Đinh Văn Thu kết luận:

- Công ty TNHH Vàng Phước Sơn quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế.
- Chủ trương của tỉnh là cố gắng tái cấu trúc để Công ty có điều kiện hoạt động trở lại để có nguồn thu trả nợ thuế, nộp ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
- Công ty phải cam kết trả nợ thuế theo quy định, thuế, phí phát sinh phải nộp đầy đủ.
- Việc miễn nộp thuế do phạt chậm nộp và gia hạn nợ thuế thì đề nghị Bộ, ngành ở Trung ương trình Chính phủ xem xét, quyết định.
- Công ty TNHH Vàng Phước Sơn khẩn trương hoàn chỉnh Đề án tái cơ cấu trong đó Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á là cổ đông lớn nhất trong Công ty./-

Bùi Văn Ba

Tin liên quan