Kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản vàng sa khoáng trên địa bàn huyện Tây Giang

Ngày 18/3/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam kiểm tra hoạt động khai hoang, cải tạo đồng ruộng, thủy lợi kết hợp thu hồi khoáng sản vàng sa khoáng tại thôn A Ró, xã Lăng và hoạt động khai thác vàng sa khoáng tại khu vực xây dựng Trung tâm hành chính xã Atiêng, thuộc đồi Z’lung, xã Atiêng, huyện Tây Giang

Ngày 18/3/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam kiểm tra hoạt động khai hoang, cải tạo đồng ruộng, thủy lợi kết hợp thu hồi khoáng sản vàng sa khoáng tại thôn A Ró, xã Lăng và hoạt động khai thác vàng sa khoáng tại khu vực xây dựng Trung tâm hành chính xã Atiêng, thuộc đồi Z’lung, xã Atiêng, huyện Tây Giang. Kết quả kiểm tra như sau:

1. Đối với hoạt động khai hoang, cải tạo đồng ruộng, thủy lợi kết hợp thu hồi khoáng sản vàng sa khoáng tại thôn A Ró, xã Lăng  

Vào thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lâm nông nghiệp Việt Nam đang tiến hành thực hiện dự án. Tại hiện trường có tổng cộng 13 máy xúc, 01 máy ủi, 01 giàn tuyển vàng sa khoáng, trong đó có 09 máy xúc và 01 máy ủi đang thực hiện việc san gạt đất để tạo đồng ruộng, 02 máy xúc và 01 giàn tuyển đang thực hiện việc thu hồi vàng sa khoáng, 02 máy xúc không hoạt động. Ngoài ra, bên ngoài khu vực thực hiện dự án có 01 máy xúc và 04 giàn tuyển vàng sa khoáng (không hoạt động).  

Số mốc các điểm góc khu vực được phép thực hiện dự án ngoài thực địa không đầy đủ. Kiểm tra một số vị trí đang thực hiện san gạt, đang thu hồi vàng sa khoáng cũng như các vị trí có đất đá đã bị múc xới nhận thấy phần lớn các vị trí kiểm tra đều nằm trong phạm vi khu vực được cấp phép, tuy nhiên có một số vị trí lệch ra ngoài phạm vi khu vực được cấp phép.

Qua kiểm tra, quan sát nhận thấy, nước thải, bùn thải từ hoạt động cải tạo đồng ruộng, thủy lợi kết hợp thu hồi khoáng sản vàng sa khoáng hiện tại không chảy tràn ra sông Avương. Tuy nhiên, đất đá sau khi múc xới, san gạt có độ gắn kết yếu nên nước sông chảy qua khu vực đã gây xói rửa bùn đất làm đục nước.

tai thôn A Ro xa Lăng huyên Tây Giang

Qua làm việc, UBND huyện Tây Giang cho biết:

- Sau khi UBND tỉnh Quảng Nam cho phép thực hiện dự án khai hoang, cải tạo đồng ruộng, thủy lợi kết hợp thu hồi khoáng sản vàng sa khoáng, UBND huyện Tây Giang đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ Giám sát, Tổ An ninh để triển khai thực hiện dự án.

- Do địa hình khu vực dự án giữa các khu không đồng nhất (có 03 khu), khu 2 và khu 3 địa hình bằng phẳng nên thuận lợi trong công tác bóc tầng phủ, thu gom đất màu, khu 1 có địa hình đồi núi, dốc nên Công ty chỉ đào các bể chứa để lắng lọc, nhưng do lượng nước sử dụng để tuyển vàng quá lớn nên vừa qua nước thải có chảy tràn ra môi trường sông Avương. Tuy nhiên, hiện nay, khu 1 này đã tận thu xong nên không còn nước thải chảy tràn ra môi trường. Trong thời gian đến, Công ty sẽ cải tạo để sản xuất hoa màu theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

2. Đối với hoạt động khai thác vàng sa khoáng tại khu vực xây dựng Trung tâm hành chính xã Atiêng

Vào thời điểm kiểm tra, tại khu vực xây dựng Trung tâm hành chính xã Atiêng có 03 máy xúc, 04 tô và khoảng 30 công nhân đang tiến hành đào xúc, vận chuyển đất để tạo dòng chảy mới cho sông Avương, san lấp mặt bằng và xây dựng công trình Hội trường kết hợp nhà văn hóa xã Atiêng; không có hoạt động khai thác khoáng sản vàng, không phát hiện các giàn tuyển vàng sa khoáng, máy nổ phục vụ hoạt động khai thác vàng sa khoáng tại khu vực. Quan sát bằng mắt thường nhìn thấy nước sông Avương đã bị đục từ phía thượng nguồn khu vực xây dựng công trình.

xa A Tiêng huyên Tây Giang

Qua làm việc, UBND huyện Tây Giang cho biết:

- Xã Atiêng đã được UBND huyện ban hành Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 về việc phê duyệt quy hoạch Nông thôn mới gắn với hành lang đa dạng sinh học và ban hành quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trong đó có quy hoạch đồi Z’lung để xây dựng khu Trung tâm hành chính của xã. Tổng diện tích quy hoạch là 18,0 ha, để đảm bảo quỹ đất xây dựng các hạng mục công trình nêu trên buộc phải điều chỉnh dòng chảy của sông Avương và san lấp mặt bằng để triển khai thực hiện dự án đầu tư.

- UBND huyện đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư và Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Tây Hồ Minh là đơn vị thi công các hạng mục công trình nêu trên.

- Trong quá trình thi công chỉnh trị sông Avương, đơn vị thi công phát hiện lòng sông Avương có vàng sa khoáng và đơn vị thi công lợi dụng việc thi công công trình để đưa thiết bị vào khai thác vàng trái phép. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với UBND xã Atiêng tiến hành kiểm tra yêu cầu đơn vị thi công chấm dứt ngay hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

 - Trong quá trình san lấp mặt bằng, đơn vị thi công đã lén lút vận chuyển đất có lẫn quặng chứa vàng sa khoáng ra phía sau công trình để lợi dụng đêm tối đưa máy móc vào dùng trọng lực nước tuyển lấy vàng. Vấn đề này, UBND huyện đã mời đơn vị thi công, các ngành liên quan, UBND xã Atiêng và cá nhân có liên quan họp, kiểm điểm và giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đề xuất biện pháp xử lý.

* Qua kết quả kiểm tra và ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo UBND huyện Tây Giang thực hiện các nội dung như sau:

1. Đối với hoạt động khai hoang, cải tạo đồng ruộng, thủy lợi kết hợp thu hồi khoáng sản vàng sa khoáng tại thôn A Ró, xã Lăng 

- Kiểm tra cụ thể phạm vi khu vực Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lâm nông nghiệp Việt Nam đã và đang thực hiện hoạt động khai hoang, cải tạo đồng ruộng, thủy lợi kết hợp thu hồi khoáng sản vàng sa khoáng ngoài thực địa để xác định vị trí, phạm vi diện tích nằm ngoài khu vực cấp phép, xử lý theo quy định pháp luật.

- Đôn đốc, nhắc nhở Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lâm nông nghiệp Việt Nam thực hiện hoạt động khai hoang, cải tạo đồng ruộng, thủy lợi kết hợp thu hồi khoáng sản vàng sa khoáng tại thôn A Ró, xã Lăng theo đúng Phương án khai hoang, cải tạo đồng ruộng (độ cao của các thửa ruộng phải đảm bảo cao trên mực nước bình thường của sông 3m; đảm bảo khối lượng, chất lượng đất để tạo lớp đất sản xuất trên mặt đồng ruộng, loại bỏ bớt đá cục để thuận lợi cho quá trình canh tác; có kết nối thủy lợi đầy đủ để đưa nước tưới vào đồng ruộng…), Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt và Giấy phép khai thác khoáng sản; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Công ty; giải quyết các vướng mắc phát sinh và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật của Công ty theo đúng quy định pháp luật.

- Kiểm tra lại ranh giới thực hiện dự án đối với khu vực rừng tự nhiên còn sót lại nằm gần khu vực khai hoang.   

2. Đối với việc xây dựng các hạng mục của dự án xây dựng Trung tâm hành chính xã A tiêng và khai thác vàng sa khoáng tại khu vực xây dựng công trình

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục về đất đai, môi trường, khoáng sản đối với dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính xã Atiêng theo đúng quy định pháp luật.

- Giám sát triển khai thực hiện các hạng mục theo hồ sơ đã được UBND huyện phê duyệt và các quy định quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

Báo cáo kết quả xử lý hành vi khai thác vàng sa khoáng trái phép tại khu vực xây dựng Trung tâm hành chính xã Atiêng và kết quả kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tại khu vực thôn A Ró nêu trên về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 11/4/2016 để theo dõi, quản lý và trả lời các cơ quan, đơn vị liên quan.

3. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 13/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh và các quy định pháp luật hiện hành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm./.

Nguyên Vũ

Tin liên quan