Bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên pháp luật ngành TN&MT

Thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về TN&MT năm 2009, trong 2 ngày 27-28/11/2009 tại Đà Nẵng, Bộ TN&MT đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên pháp luật về TN&MT cho cán bộ Sở TN&MT các tỉnh khu vực Miền Trung-Tây Nguyên

Thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về TN&MT năm 2009, trong 2 ngày 27-28/11/2009 tại Đà Nẵng, Bộ TN&MT đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên pháp luật về TN&MT cho cán bộ Sở TN&MT các tỉnh khu vực Miền Trung-Tây Nguyên. Lớp bồi dưỡng có 50 cán bộ của 16 tỉnh tham gia.

Đây là lớp thứ hai, sau lớp thứ nhất tại Hải Phòng và lớp thứ ba được tổ chức tại Tiền Giang. Lớp bồi dưỡng tập trung vào việc trang bị nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về TN&MT, các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, việc áp dụng pháp luật để giải quyết một số trường hợp cụ thể trong công tác quản lý nhà nước về TN&MT. Lớp bồi dưỡng cũng phổ biến luật Đa dạng sinh học năm 2008, Nghị định số 04 ngày 14/01/2009 về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường, Nghị định số 102 ngày 15/9/2008 và Thông tư số 07 ngày 10/7/2009 về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về TN&MT.

QL

Tin liên quan