Đối thoại với hộ ông Trang Minh Hoàng, phường Cẩm Châu, TP Hội An

Ngày 06/12/2012, ông Phan Việt Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam được Chủ tịch UBND Tỉnh ủy quyền đã chủ trì cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của Tỉnh, Phường Cẩm Châu và UBND Thành phố Hội An tổ chức đối thoại với hộ ông Trang Minh Hoàng trú tại tổ 8, Khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An theo qui định tại Điều 39, Luật khiếu nại năm 2011

Ngày 06/12/2012, ông Phan Việt Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam được Chủ tịch UBND Tỉnh ủy quyền đã chủ trì cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của Tỉnh, Phường Cẩm Châu và UBND Thành phố Hội An tổ chức đối thoại với hộ ông Trang Minh Hoàng trú tại tổ 8, Khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An theo qui định tại Điều 39, Luật khiếu nại năm 2011.

doi_thoai_copy

Hộ ông Trang Minh Hoàng khiếu nại yêu cầu thành phố Hội An nhập diện tích 226m2 đất (nằm ngoài GCNQSD đất đã được cấp cho hộ ông) vào thửa đất số 1213, tờ bản đồ số 4, diện tích 1.070m2, trong đó có 758m2 đất ở và 312m2 đất trồng cây lâu năm (đã trừ 100m2 do chuyển nhượng quyền sử dụng đất) đã được UBND thành phố Hội An cấp GCNQSD đất cho hộ ông và công nhận toàn bộ diện tích 1.296m2 đất nêu trên là đất ở.

Qua Báo cáo xác minh nội dung đơn khiếu nại số 131/BC-TTT ngày 21/11/2013 của Thanh Tra tỉnh, ý kiến trao đổi, đối thoại của gia đình ông Trang Minh Hoàng, ý kiến tham gia cả các thành viên dự họp, căn cứ vào các qui định của pháp luật, ông Phan Việt Cường - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận: Không đảm bảo cơ sở pháp lý để xem xét công nhận nội dung đơn khiếu nại của hộ ông Trang Minh Hoàng, Báo cáo số 131/BC-TTT ngày 21/11/2012 của Thanh tra Tỉnh là phù hợp theo qui định của pháp luật.

T.Tra

Tin liên quan