Họp nghe báo cáo kết quả kiểm kê tài sản của công ty TNHH Thành Tài và tư vấn tham gia giải quyết vụ án hành chính

Sáng ngày 15/3/2013, PCT UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đã chủ trì tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả kiểm kê, xác định giá trị tài sản còn lại trên đất của công ty TNHH Thành Tài và tư vấn tham gia giải quyết vụ án hành chính

Sáng ngày 15/3/2013, PCT UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đã chủ trì tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả kiểm kê, xác định giá trị tài sản còn lại trên đất của công ty TNHH Thành Tài và tư vấn tham gia giải quyết vụ án hành chính. Thành phần tham dự gồm đại diện Lãnh đạo các ngành: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, BQL Khu kinh tế mở Chu Lai và các thành viên Hội đồng kiểm kê, xác định giá trị còn lại theo Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Hội đồng kiểm kê thì tổng giá trị tài sản còn lại trên đất (ngoài tài sản đã được Cục thi hành án dân sự tỉnh và Chi cục thi hành án dân sự huyện Núi Thành đã kê biên) của công ty TNHH Thành Tài (gồm nhà căn tin, hầm vệ sinh, khám thờ và một số cây cối) là 128.490.599 đồng.

Sau khi nghe ý kiến tư vấn của các ngành, PCT UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đã kết luận một số nội dung sau:

          - Giao cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Chu Lai làm việc với bà Tân (thành viên góp vốn của Công ty Thành Tài và là chủ tài sản) và ứng kinh phí để hỗ trợ giá trị tài sản còn lại trên đất cho bà Tân và sau đó làm việc với công ty Kính nổi Chu Lai để thanh toán lại khoản tiền trên.

          - Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 10/3/2009 của UBND tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục và thực hiện một số nhiệm vụ tại khoản 2 Công văn số 650/UBND-NC ngày 23/02/2013 của UBND tỉnh.

          - Cục thi hành án dân sự tỉnh và Chi cục thi hành án dân sự huyện Núi Thành có trách nhiệm rà soát lại tài sản nằm ngoài kê biên để hoàn trả lại cho bà Tân và bà Liễu.

Bích Thu

Tin liên quan