Đối thoại với hộ ông Trần Ký - xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên

Thực hiện ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 25/02/2014, Thanh tra Tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND huyện Duy Xuyên tổ chức đối thoại với hộ ông Trần Ký, trú tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên để xem xét tham mưu UBND tỉnh giải quyết khiếu nại theo qui định của Luật Khiếu nại 2011

Thực hiện ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 25/02/2014, Thanh tra Tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND huyện Duy Xuyên tổ chức đối thoại với hộ ông Trần Ký, trú tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên để xem xét tham mưu UBND tỉnh giải quyết khiếu nại theo qui định của Luật Khiếu nại 2011.

IMG_1933doithoaiDXuyen

Hộ ông Trần Ký khiếu nại UBND huyện Duy Xuyên thực hiện chính sách tái định cư cho gia đình ông không đúng qui định khi thu hồi đất để thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên.

Qua báo cáo kết quả xác minh của Thanh tra Tỉnh, ý kiến của ông Trần Ký và các thành viên tham dự cuộc họp nhận thấy: Hộ ông Trần Ký bị thu hồi 2.090,7m2 đất ở tại Quyết định số 4533/QĐ-UBND ngày 16/8/2012 của UBND huyện Duy Xuyên, tại thời điểm thu hồi trên đất có 02 cặp vợ chồng cùng chung sống. UBND huyện Duy Xuyên đã xem xét bố trí cho hộ ông Trần Ký 03 lô tái định cư, trong đó 02 lô được bố trí theo cơ chế đất đổi đất và 01 lô phụ hộ ông Ký được hỗ trợ 50% giá trị chênh lệch tiền sử dụng đất tái định cư là đúng qui định tại Khoản 1, Điều 35, Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành qui định về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Việc hộ ông Ký yêu cầu UBND huyện Duy Xuyên áp dụng Điểm 12, Điều 2, Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam để bố trí lô tái định cư thứ 3 (lô phụ) không thu tiền sử dụng đất là không phù hợp theo qui định tại Điều 3, Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND.  Tại buổi đối thoại đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan của tỉnh, huyện đã giải thích, nêu rõ các qui định của pháp luật và khẳng định việc khiếu nại của hộ ông Trần Ký là không đảm bảo cơ sở pháp lý để giải quyết chấp nhận.

T.Tra

Tin liên quan