Đánh giá công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014

Ngày 13/11/2014, UBND tỉnh Quảng Nam do đ/c Trần Đình Tùng – Phó Chủ tịch chủ trì tổ chức họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh và xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Ngày 13/11/2014, UBND tỉnh Quảng Nam do đ/c Trần Đình Tùng – Phó Chủ tịch chủ trì tổ chức họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh và xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

52927 IMG 3002

Trong năm 2014, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức, phổ biến tuyên truyền nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Đất đai năm 2013, Luật Tiếp Công dân, Luật việc làm năm 2013, triển khai thực hiện 09 đề án phổ biến giáo dục pháp luật cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra ngay từ đầu năm. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện và tuyên truyền viên pháp luật ở cấp xã tiếp tục được củng cố và kiện toàn theo đúng qui định của Bộ tư pháp tại Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18/12/2013… Để làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật trong thời gian đến và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp các ngành, đ/c Trần Đình Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành và địa phương thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền pháp luật năm 2014, đồng thời có chương trình, kế hoạch tổ chức tốt cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn Tỉnh.

T.Tra

Tin liên quan