Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Tin liên quan