Quyết định số 16/2014/QĐ-TTg

Quyết định số 16/2014/QĐ-TTg Hà nội, ngày 19/02/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 16/2014/QĐ-TTg Hà nội, ngày 19/02/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Tin liên quan