Chỉ thị số 20/CT-TTg

Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 27/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển

Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 27/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Tin liên quan