Thông tư số 37/2015/TT-BTNMT

Thông tư số 37/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản

Thông tư số 37/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Tin liên quan