Kiểm tra hoạt động Đo đạc bản đồ

Trong 02 ngày (11-12/8/2008), Đoàn kiểm tra hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2008 của Bộ Tài nguyên & Môi trường được thành lập theo Quyết định số 818/QĐ-BTNMT ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường đã làm việc tại Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Nam

Trong 02 ngày (11-12/8/2008), Đoàn kiểm tra hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2008 của Bộ Tài nguyên & Môi trường được thành lập theo Quyết định số 818/QĐ-BTNMT ngày 14/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường đã làm việc tại Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Nam.

 

Nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra bao gồm:

- Công tác phổ biến, tuyên truyền, xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình mục tiêu, dự án trọng điểm về đo đạc và bản đồ; sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành tại địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Công tác triển khai các nhiệm vụ về hoạt động đo đạc và bản đồ : Ban hành các quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ; quản lý, sử dụng và bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc; quản lý và hoạt động của các tổ chức được cấp phép hoặc đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ; cung cấp, khai thác sử dụng các thông tin, tư liệu đo đạc bản đồ và tình hình chấp hành quy chế quản lý chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc bản đồ tại địa phương.

- Những vấn đề phù hợp, chưa phù hợp hoặc còn chồng chéo chưa rõ ràng trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động đo đạc bản đồ khi triển khai thực hiện ở các địa phương.

Kết thúc chuyến công tác tại Quảng Nam, Đoàn kiểm tra hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2008 của Bộ Tài nguyên & Môi trường tiếp tục làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

V.Thiện (Theo (P.Đất đai))

Tin liên quan