Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Đo đạc bản đồ

Thực hiện chỉ đạo của PCT thường trực UBND tỉnh Lê Phước Thanh yêu cầu Sở TNMT tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác đo đạc bản đồ phục vụ các dự án ven biển huyện Thăng Bình, Duy xuyên và tiến độ thực hiện, giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2010

Thực hiện chỉ đạo của PCT thường trực UBND tỉnh Lê Phước Thanh yêu cầu Sở TNMT tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác đo đạc bản đồ phục vụ các dự án ven biển huyện Thăng Bình, Duy xuyên và tiến độ thực hiện, giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2010.

 Ngày 14/7/2010, Sở có buổi làm việc với các phòng, đơn vị liên quan thống nhất giải quyết một số công việc sau: 

- Đối với khu TĐC Nồi Rang, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Sở yêu cầu Giám đốc TTKThuật phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan của Sở, làm việc với ban GPMB và địa phương để kiểm tra, xử lý số liệu giữa hồ sơ đo vẽ và giấy CNQSD đất đã cấp trước đây, để GPMB trong vòng 10 ngày kể từ 14/7/2010.

- Tập trung hoàn chỉnh Quy định về Bồi thường, hỗ trợ và TĐC để báo cáo UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tỉnh vào tuần tới. Phòng Đất đai chuẩn bị nội dung và báo cáo tại cuộc họp.

- Đối với dự án khu đo Núi thành, Tam kỳ làm việc lại với đơn vị tư vấn để điều chỉnh dự toán, lập hồ sơ mời thầu... Dự án vùng đông Thăng Bình lập báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương thực hiện.

- Dự án đo đạc và cấp GCNQSDĐ Lâm nghiệp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc thực hiện để kết thúc vào cuối năm 2010.

- Tăng cường kiểm tra chất lượng, thẩm định hồ sơ, cùng các địa phương, chủ dự án... tháo gỡ những vướng mắc về hồ sơ ĐĐBĐ.

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo với Bộ TNMT về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ theo hướng tạo sự chủ động cho địa phương.

                                                                             Đắc Nguyễn

Tin liên quan