Kỷ niệm 49 năm ngày truyền thống của ngành Đo đạc và Bản đồ (14/12/1959-14/12/2008:Dự án thành lập Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000, lập HSĐC và cấp GCNQSD đất lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam

Dự án thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10

1229044115_nvDự án thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 và hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp từ tư liệu bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1/10.000 tỉnh Quảng Nam do Ban quản lý các dự án Đo đạc bản đồ thuộc Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam lập thiết kế kỹ thuật - dự toán và đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 25/4/2007.

Mục đích của dự án là tổ chức đo đạc thành lập hệ thống bản đồ nền đồng bộ dạng số tỷ lệ 1/10.000 được xây dựng trên hệ tọa độ và hệ quy chiếu quốc gia (VN-2000) nhằm phục vụ việc quản lý đất đai bằng công nghệ tin học ở các địa phương, đồng thời đăng ký lập hồ sơ địa chính và xét cấp giấy CNQSD đất cho mọi đối tượng có sử dụng đất lâm nghiệp theo từng đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên quy mô toàn tỉnh, giúp cho các địa phương có điều kiện tổ chức thực hiện rà soát việc quản lý và sử dụng đất của các đối tượng kết hợp giải quyết được những bất cập phát sinh trong quá trình giao đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Dự án do 03 đơn vị là Công ty Đo đạc ảnh địa hình thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường và Văn phòng Đăng ký QSD đất Quảng Nam trực tiếp tư vấn và tổ chức tác nghiệp ở các địa phương. Tuy nhiên về công tác tổ chức quản lý, UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên & Môi trường làm chủ đầu tư và thành lập tổ công tác điều hành cấp tỉnh với các thành viên là Lãnh đạo của các ngành có liên quan; đồng thời chỉ đạo các UBND các huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác cấp huyện để theo dõi và phối hợp với các đơn vị thi công tổ chức triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch và nội dung được duyệt. 

Sau gần 02 năm triển khai thực hiện, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có 18/18 huyện, thành phố triển khai thực hiện dự án với kết quả là 160 xã, thị trấn/14 huyện đã hoàn thành xong công tác đo đạc dã ngoại với diện tích là 740.047 ha/402 mảnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10000, đạt 91,2% theo khối lượng được duyệt đối với phần đo đạc dã ngoại thành lập bản đồ, hiện đang hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục tổ chức thực hiện việc đăng ký xét cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp theo quy định, riêng 04/18 huyện, thành phố còn lại bao gồm: TP Tam Kỳ, Hội An và huyện Điện Bàn, Duy Xuyên đang triển khai thực hiện dở dang công tác đo đạc dã ngoại. 

Mặc dù nội dung dự án triển khai thực hiện chưa được hoàn chỉnh nhưng với kết quả nêu trên cũng thể hiện được sự cố gắng rất lớn của các đơn vị thi công trong quá trình tổ chức thực hiện ở các địa phương; thông qua tổ công tác cấp tỉnh, huyện và nhóm công tác cấp xã thì các cấp chính quyền đã phối hợp có hiệu quả và kịp thời trong việc giải quyết cơ bản những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển thực hiện; các hoạt động triển khai của dự án phần lớn được nhân dân đồng tình ủng hộ, ý thức trách nhiệm của người dân được nâng lên trong việc tham gia điều tra xác định ranh giới, mốc giới sử dụng đất góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án. 

Tuy nhiên phần lớn diện tích đất lâm nghiệp nằm ở vùng địa hình phức tạp, diện tích sử dụng đất lâm nghiệp ở một số nơi còn manh mún, nhỏ lẻ; chế độ quản lý còn buông lỏng kéo dài nên quan hệ sử dụng đất của một số tổ chức, cá nhân chưa rõ ràng, ở miền núi tình trạng du canh của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn diễn ra; việc sử dụng đất lâm nghiệp cho các dự án 327, PAM ... một số nơi không có trong thực tế, hoặc sử dụng kém hiệu quả, hoặc đã thu hoạch sản phẩm nhưng chưa có hướng xử lý triệt để. Trong khi đó một số địa phương tham gia dự án chưa thật sự quan tâm phối hợp với các đơn vị thi công trong việc cung cấp đầy đủ các tài liệu, tư liệu của các chương trình, dự án trước đó (bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ giao đất lâm nghiệp của các dự án ...) để đơn vị thi công có cơ sở rà soát, lồng ghép và xử lý các khâu công việc có liên quan, chưa tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện dự án mà khoán trắng cho đơn vị tư vấn nên trở ngại trong việc rà soát quỹ đất và xác định mốc giới, ranh giới thửa đất làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức thực hiện và tiến độ chung của dự án. 

Khối lượng còn lại của dự án phần lớn là công tác xét cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp, do tính đặc thù của loại hình công việc này vốn dĩ phức tạp nên để triến khai thực hiện công tác xét cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp có hiệu quả góp phần vào sự thành công của dự án, trong thời gian tới cần phải phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành mà đặc biệt là sự chỉ đạo tập trung của các cấp chính quyền ở địa phương để giải quyết kịp thời những hạng mục công việc do địa phương đảm nhận theo thẩm quyền tương ứng với từng giai đoạn của dự án, trong đó: 

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để cán bộ và nhân dân nhận thức rõ được ý nghĩa và mục đích của dự án, những quyền lợi và trách nhiệm có liên quan đến công tác giao đất và cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp. 

- Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký đất đai do các đơn vị thi công bàn giao thì UBND cấp xã sớm bố trí thời gian tổ chức xét duyệt để phân loại các trường hợp đủ điều kiện theo quy định trình UBND cấp huyện xem xét cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các đối tượng sử dụng đất lâm nghiệp. 

- Các phòng chức năng cấp huyện cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã để tổ chức giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi trong phạm vi quản lý của ngành, của địa phương để các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

- Cần xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu chi tiết về công tác xét cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp trong phạm vi từng huyện, thành phố, trong đó Phòng Tài nguyên & Môi trường (hoặc Văn phòng Đăng Ký quyền sử dụng đất cấp huyện) làm cơ quan thường trực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công tổ chức theo dõi và đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện công tác đăng ký lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSD đất ở các địa phương. 

1/ Đối với cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố): 
- Chỉ đạo cho các phòng, ban chức năng của huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị và cung cấp đầy đủ các hồ sơ tài liệu có liên quan đến công tác giao đất lâm nghiệp ở các địa phương, đồng thời hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ để các địa phương chủ động tổ chức phối hợp thực hiện dự án. 

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ và nhân dân nhận thức được ý nghĩa và mục đích của dự án, những quyền lợi và trách nhiệm có liên quan đến công tác giao đất và cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp; chỉ đạo cho UBND các xã, phường, thị trấn chuẩn bị lực lượng để tham gia phối hợp triển khai thực hiện dự án theo nội dung và kế hoạch được giao. 

- Căn cứ vào kế hoạch triển khai thực hiện dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt, tổ công tác cấp huyện có trách nhiệm :

+ Giúp UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương, trên cơ sở đó tổ chức theo dõi và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện ở các địa phương theo đúng kế hoạch đề ra. 

+ Tham gia cùng nhóm công tác xã, phường, thị trấn giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng hồ sơ tài liệu pháp lý của dự án. 

+ Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện sản phẩm và dự kiến phân cấp việc quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả kết quả của dự án trên địa bàn.

 2/ Đối với cấp xã (xã, phường, thị trấn):

 Thành lập nhóm công tác cấp xã để giúp Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với tổ công tác cấp huyện và đơn vị thi công tổ chức thực hiện một số công việc có liên quan đến nội dung của dự án, cụ thể: 

- Tổ chức họp dân đến từng thôn, bản, làng để quán triệt chương trình, mục đích, ý nghĩa của công tác đo đạc lập bản đồ, đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp, đồng thời huy động nhân dân tham gia xác định mốc giới, ranh giới ngoài thực địa trong phạm vi đất lâm nghiệp được giao. 

- Chủ trì phối hợp cùng với tổ công tác cấp huyện giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp, lấn chiếm đất đai và những vướng mắc khác phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhằm phối hợp đẩy nhanh tiến độ của dự án. 

- Phân công cán bộ xã, phường mà đặc biệt là cán bộ địa chính theo dõi xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện dự án để trực tiếp phối hợp với các đơn vị thi công xử lý các thông tin có liên quan được kịp thời.
- Theo dõi hiện trạng quỹ đất lâm nghiệp trong phạm vi ranh giới hành chính, tổ chức kê khai đăng ký cho các đối tượng đang sử dụng đất hoặc rà soát xây dựng phương án giao đất mới cho các đối tượng có nhu cầu để lập hồ sơ giao đất và xét cấp giấy chứng nhận QSD đất.

 (Theo V.Thiện -Bản tin TN&MT)

 

Tin liên quan