Triển khai thực hiện Dự án xây dựng HSĐC và CSDL quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008-2015

Trong 02 ngày (13/8/2009 - 14/8/2009), Sở Tài nguyên & Môi trường đã phối hợp với Công ty đo đạc ảnh địa hình (Bộ Tài nguyên & Môi trường) và các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc với Lãnh đạo UBND và các ngành chức năng của thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành để triển khai thực hiện thiết kế kỹ thuật - dự toán theo kế hoạch được duyệt

Trong 02 ngày (13/8/2009 - 14/8/2009), Sở Tài nguyên & Môi trường đã phối hợp với Công ty đo đạc ảnh địa hình (Bộ Tài nguyên & Môi trường) và các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc với Lãnh đạo UBND và các ngành chức năng của thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành để triển khai thực hiện thiết kế kỹ thuật - dự toán theo kế hoạch được duyệt.

 

Ngày 22/12/2008, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4288/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2008-2015, trong đó giao cho Sở Tài nguyên & Môi trường làm chủ đầu tư tiếp tục tổ chức lập thiết kế kỹ thuật dự toán kinh phí của từng huyện, thành phố để trình UBND tỉnh phê duyệt.
Trong giai đoạn đầu của Dự án, Sở Tài nguyên & Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh đặt hàng Ban Quản lý các dự án đo đạc và bản đồ (thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam) tiến hành khảo sát thực địa, thu thập tài liệu có liên quan xây dựng thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành. Nội dung thiết kế kỹ thuật - dự toán đã được Tổng cục Quản lý đất đai thẩm định tại công văn số 927/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 26/6/2009 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 20/7/2009.

Văn Thiện (Theo Phòng Đất đai)

Tin liên quan