Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tài nguyên và Môi trường

Ngày 23 tháng 8 năm 2010, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị để đánh giá những kết quả đã đạt được và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến

Ngày 23 tháng 8 năm 2010, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị để đánh giá những kết quả đã đạt được và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, KH và ĐT, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Cục Thống kê, Văn phòng UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND các huyện, TP; lãnh đạo phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất, Tổ chức phát triển quỹ đất; các đơn vị thi công dự án đo đạc đất lâm nghiệp.DSC_0058

Hội nghị đã nghe các đ/c trong Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở TN&MT báo cáo, đánh giá và triển khai một số công tác chuyên môn của ngành như: (1) Tổng kết việc thực hiện công tác Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh; (2) Đánh giá kết quả thực hiện công tác cấp giấy CNQSD đất trên địa bàn tỉnh; (3) Kết quả công tác đo đạc, cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp dự án 1/10.000 và kế hoạch, biện pháp thúc đẩy để hoàn thành công tác này trong năm 2010; (4) Triển khai dự án xây dựng bảng giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh; (5) Một số nội dung sửa đổi, bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh; (6) Triển khai Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 17/5/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Chiến lược BVMT tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 23/7/2010 về Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm môi trường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010-2015; Kế hoạch đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; (7) Triển khai Kịch bản biến đổi khí hậu Việt Nam.

Hội nghị cũng đã nghe lãnh đạo UBND các huyện, TP, các Sở, ngành báo cáo giải trình thêm về những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về thực hiện công tác đo đạc dự án 1/10.000, chính sách bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư, công tác xây dựng giá đất năm 2011 . . .

Kết luận tại Hội nghị đ/c Nguyễn Ngọc Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, UBND các huyện, TP trong thời gian đến tập trung lãnh đạo triển khai những nhiệm vụ sau: (1) Về công tác đo đạc, cấp giấy CNQSD đất Dự án 1/10000: Tập trung kiểm tra, rà soát, phân loại, xác nhận, công bố công khai niêm yết danh sách đủ điều kiện, không đủ điều kiện giao đất, cấp giấy chứng nhận đảm bảo đúng thủ tục, hoàn thành dứt điểm công tác đăng ký ở cấp xã và chuyển toàn bộ hồ sơ đăng ký về cấp huyện chậm nhất vào ngày 30 tháng 8 năm 2010. Phòng TN&MT, Văn phòng ĐKQSD đất phối hợp với đơn vị tư vấn xúc tiến ngay việc thẩm định, in ấn giấy chứng nhận, hoàn thiện hồ sơ đối với những trường hợp đủ điều kiện để trình UBND cấp huyện ký duyệt chậm nhất đến ngày 30 tháng 9 năm 2010 và cấp phát cho dân. Sở TN&MT tổ chức kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm theo đúng qui định và lập thủ tục thanh quyết toán trước ngày 30/11/2010. (2) Công tác xây dựng giá đất: UBND các huyện, TP khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện và Tổ công tác giúp việc thực hiện công tác xây dựng, điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố; chọn điểm điều tra và phân bổ số lượng phiếu điều tra ở từng điểm điều tra cho phù hợp với yêu cầu dự án và điều kiện thực tế ở địa phương. (3) Về kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Hoàn chỉnh Bộ hồ sơ kiểm kê đất đai năm 2010 của từng đơn vị hành chính các cấp đã được kiểm tra nghiệm thu, thẩm định và phê duyệt theo đúng trình tự thủ tục qui định. UBND tỉnh giao cho Sở TN&MT tiếp tục theo dõi, đôn đốc giúp cho địa phương hoàn thành dứt điểm thủ tục pháp lý về: kiểm tra nghiệm thu, phê duyệt, lưu trữ, giao nộp sản phẩm, công khai công bố, in ấn phát hành, thanh quyết toán, đề xuất khen thưởng ... theo đúng quy định. (4) Về công tác cấp giấy CNQSD đất: Đề nghị các địa phương đẩy nhanh và hoàn thành cơ bản công tác cấp giấy CNQSD đất (đạt trên 90%) vào cuối năm 2010 theo chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh tại Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 09/02/2009 của UBND tỉnh. (5) Về công tác BT, HT và TĐC: Đề nghị các Sở, ngành, địa phương cần xem đây là nhiệm vụ quan trọng để đẩy nhanh các dự án trọng điểm của tỉnh; nghiên cứu sâu hơn nữa chính sách BT, HT & TĐC để áp dụng phù hợp với thực tế, giao Sở TN&MT tổng hợp các ý kiến bổ sung của địa pương để hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh ban hành trong thời gian đến. (6) Về Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003: UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, TP chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị 1315/CT-TTg theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sở TN&MT có trách nhiệm tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ TN&MT theo đúng thời gian quy định. (7) Đối với lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, nước: Đề nghị các địa phương rà soát lại toàn bộ các loại tài nguyên khoáng sản, nếu chưa cso quy hoạch thì báo cáo UBND tỉnh đưa vào quy hoạch, chưa thăm dò thì bắt buộc phải thực hiện công tác thăm dò; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý tài nguyên nước giao Sở TN&MT phối hợp với các huyện, thành phố tiến hành đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp lập thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động về tài nguyên nước. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kiên quyết các trường hợp hoạt động khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước không đúng theo quy định của pháp luật. Công tác   bảo vệ môi trường: Tập trung thực hiện Chiến lược BVMT tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm môi trường tỉnh giai đoạn 2010 – 2015; Kế hoạch hành động về ĐDSH tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Về Biến đổi khí hậu: Đẩy mạnh tiến độ triển khai dự án tại tỉnh đặc biệt là sự tham gia của các ngành và địa phương trong việc lập kế hoạch, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phê duyệt. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đề nghị 8 huyện, thành phố thí điểm.

Ngọc Văn

Tin liên quan