Triển khai Dự án khu đo Đông Trường Giang

Sáng 11/01/11

Sáng 11/01/11. Sở TNMT phối hợp với UBND huyện Thăng Bình họp triển khai dự án khu đo Đông Trường Giang, thuộc huyện Thăng Bình.

Tham dự có lãnh đạo Phòng TNMT, Phòng Nội vụ, UBMTTQVN huyện, Văn phòng ĐKQSD đất, Trung tâm PTQĐ, lãnh đạo và cán bộ địa chính 06 xã Bình Đào, Bình Giang, Bình Dương, Bình Sa, Bình Nam, Bình Hải. Về phía Sở có đại diện lãnh đạo Sở, Phòng Đất đai, Văn phòng ĐKQSD đất và Trung tâm Kỹ thuật TN&MT đơn vị được UBND tỉnh đặt hàng thực hiện dự án này.

Dự án xây dựng 80 điểm lưới địa chính; đo đạc 8079,84 ha, thời gian thực hiện trong năm 2011; theo Quyết định phê duyệt số1655/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 của UBND tỉnh.

Đắc Nguyễn

Tin liên quan