Một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Kỹ thuật TN&MT trong thời gian đến

Ngày 19/7/2011, Sở TN&MT tổ chức làm việc với Trung tâm Kỹ thuật TN&MT để đánh giá kết quả công tác trong thời gian qua và kế hoạch, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian đến

Ngày 19/7/2011, Sở TN&MT tổ chức làm việc với Trung tâm Kỹ thuật TN&MT để đánh giá kết quả công tác trong thời gian qua và kế hoạch, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian đến.

Cuộc họp đã nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, những kiến nghị, đề xuất và ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan; ông Nguyễn Viễn - PGĐ Sở - chủ trì buổi làm việc có ý kiến kết luận, đề nghị Trung tâm Kỹ thuật TN&MT tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Liên hệ với Sở Tài chính để đôn đốc thực hiện thẩm định việc đặt hàng đơn vị thực hiện, đơn vị tư vấn giám sát đối với dự án xây dựng HSĐC vùng Đông và Dự án đầu tư quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam.

- Nếu có nhu cầu sửa chữa trụ sở làm việc và trang thiết bị máy móc cho cơ quan thì phải lập dự án đầu tư theo chế độ xây dựng cơ bản trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

- Xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy cơ quan theo quy định.

- Đối với dự án đo đạc lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp 1/10000 tập trung rà soát khối lượng chi tiết theo từng hạng mục công việc của dự án trên từng địa bàn (Nam Giang, Đại Lộc) phản ánh về phòng Đất đai theo dõi, mời Trung tâm kiểm định chất lượng lập thủ tục kiểm tra, nghiệm thu để thanh quyết toán.

Riêng sản phẩm HSĐC huyện Nam Giang, có thể liên hệ với Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh tạo điều kiện kiểm tra, đánh giá chất lượng để có kế hoạch chỉnh sửa (nếu có) kịp thời.

- Đối với dự án xây dựng HSĐC vùng Đông Thăng Bình, Duy Xuyên:

     + Tăng cường các mối quan hệ phối hợp với các đơn vị có liên quan, xem xét bổ sung lực lượng thi công hoặc thay đổi hình thức tổ chức thực hiện theo hướng tăng thời lượng làm việc tại hiện trường, đảm bảo được yêu cầu của tiến độ.

     + Liên hệ với phòng Đất đai Lập biên bản xác định khối lượng chi tiết theo từng hạng mục của dự án đã thi công trước ngày 30/4/2011 để làm cơ sở giải ngân, thanh quyết toán sau này.

     + Những đơn vị có dự án đầu tư trực tiếp hợp đồng với Trung tâm thực hiện trích đo địa chính phục vụ công tác BT, GPMB thì không được thanh toán bằng nguồn kinh phí của dự án XDHSĐC.

Nguyễn Văn Thiện

Tin liên quan