HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2012 CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG NAM

Ngày 28/12/2011, tại Sở TN&MT, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và đề ra phương hướng kế hoạch năm 2012

Ngày 28/12/2011, tại Sở TN&MT, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và đề ra phương hướng kế hoạch năm 2012. Thành phần tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở TN&MT, phòng Đất đai, Văn phòng Đăng ký QSD đất Quảng Nam; Lãnh đạo, viên chức và công nhân của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Nam.

DSC01201

          1/ Khái quát kết quả thực hiện công tác năm 2011 của Trung tâm Kỹ thuật TN&MT Quảng Nam, bao gồm:

          * Công tác đo đạc bản đồ: Xây dựng 434 điểm khống chế địa chính; cắm 2174 mốc ranh giới lòng hồ thủy điện A Vương và Sông tranh 2; đo đạc lập bản đồ địa chính các loại tỷ lệ 12.219 ha và hoàn thiện hồ sơ, bàn giao kết quả đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10000, cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp cho huyện Nam Giang và Đại Lộc.

          Ngoài ra còn tổ chức thẩm định 68 công trình sản phẩm trích đo bản đồ địa chính theo đề nghị của các đơn vị tư vấn trên địa bàn tỉnh với khối lượng 179 điểm địa chính và 3.426 ha bản đồ các loại tỷ lệ.

          * Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Hoàn chỉnh phương án quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020; triển khai và hoàn thành khoảng 85%  phương án quy hoạch sử dụng đất của 10 huyện, thành phố; hoàn thành 05 phương án quy hoạch sử dụng đất cấp xã thuộc huyện Đại Lộc, Điện Bàn và Thăng Bình.

          * Công tác thi đua, khen thưởng: Ban chấp hành Công đoàn Sở tặng giấy khen cho 02 đoàn viên và tập thể tổ công đoàn số 3; Giám đốc Sở công nhận và tặng giấy khen cho 21 viên chức và tập thể Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường; Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường tặng giấy khen cho 24 viên chức và 07 tập thể phòng, đội, tổ sản xuất của đơn vị.

tong_ket_co_quan_084

          2/ Hội nghị thảo luận sôi nổi trên tinh thần phát huy quyền làm chủ của  tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của toàn đơn vị đã nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2012, trong đó tập trung một số nội dung:

          - Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của đơn vị theo hướng mở rộng và phân cấp quyền tự chủ cho các tổ, đội sản xuất nhằm bảo đảm triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời và có hiệu quả.

Xác định công tác phối hợp với các địa phương là đặc biệt quan trọng. Do đó, khi triển khai thi công các công trình dự án, các đội cần phải có kế hoạch chi tiết các hạng mục công việc gởi đến chủ đầu tư, các phòng ban chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, phường và khối, thôn, tổ để có sự phối hợp kịp thời.

          - Ưu tiên lực lượng bám sát địa bàn, phát hiện và phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình quy hoạch kế hoạch sử dụng đất dở dang; dự án đo đạc lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu vùng Đông sông Trường Giang thuộc huyện Duy Xuyên, Thăng Bình; đo đạc lập bản đồ địa chính xã Đại Hiệp (Đại Lộc) và xã Cẩm Hà (Hội An).

          - Tạo điều kiện để cán bộ, viên chức và người lao động tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua do hội, đoàn thể phát động.

          - Thường xuyên chú trọng công tác tập huấn và giao lưu học tập các đơn vị có liên quan nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và công nghệ cho tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của toàn đơn vị.

          - Quan tâm công tác lập thủ tục hồ sơ và quản lý lưu trữ sản phẩm các phương ám quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các công trình đo đạc lập bản đồ địa chính theo đúng quy định.

          - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình đo đạc bản đồ do Trung tâm và các đơn vị tư vấn khác thực hiện, kịp thời phát hiện và uốn nén những thiếu sót theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đo đạc bản đồ.

          - Chủ động liên hệ với các địa phương theo cơ chế tự chủ nhằm tìm cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho người lao động ./.

          Văn Thiện

Tin liên quan