Giao ban dự án xây dựng HSĐC & CSDL quản lý đất đai huyện Núi Thành

Ngày 20/3/2012, Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND huyện Núi Thành đồng chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện và bàn biện pháp giải quyết những vướng mắc phát sinh khi triển khai Dự án xây dựng HSĐC&CSDL quản lý đất đai trên địa bàn huyện Núi Thành

Ngày 20/3/2012, Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND huyện Núi Thành đồng chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện và bàn biện pháp giải quyết những vướng mắc phát sinh khi triển khai Dự án xây dựng HSĐC&CSDL quản lý đất đai trên địa bàn huyện Núi Thành.

hsdc_NThanh

Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo: UBND huyện Núi Thành, Sở Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh, Phòng Tài nguyên & Môi trường và Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện, UBND 17 xã, thị trấn và các Xí nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Tài nguyên & Môi trường Việt Nam (đơn vị thi công dự án). Nội dung giao ban, bao gồm:

            - Báo cáo tiến độ thực hiện, những vướng mắc phát sinh của dự án.

            - Hướng dẫn nội dung quy trình kê khai đăng ký, cấp giấy QSD đất và xây dựng hồ sơ địa chính.

            - Trao đổi, bàn bạc giải quyết những vướng mắc phát sinh.

            - Triển khai tiếp kế hoạch chi tiết của dự án trong thời gian tới.

Tính đến ngày 20/3/2012, kết quả thực hiện dự án trên địa bàn huyện Núi Thành đạt được như sau:

* Hoàn thành xong công tác đo đạc lập bản đồ địa chính của 10/17 xã, thị trấn, bao gồm: TT Núi thành, Tam Nghĩa, Tam Hiệp, Tam Quang, Tam Anh Nam, Tam Anh Bắc, Tam Trà, Tam Thạnh, Tam Xuân 2 và Tam Mỹ Đông.

Riêng 7/17 xã, phường còn lại (Tam Mỹ Tây, Tam Hoà, Tam Tiến, Tam Xuân 1, Tam Hải, Tam Sơn và Tam Giang) đang triển khai dở dang công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính với khối lượng đạt từ 40% đến 80% khối lượng theo kế hoạch được duyệt.

* Triển khai công tác kê khai đăng ký xây dựng HSĐC 6/10 xã, phường đã hoàn thành đo đạc BĐĐC (Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Hiệp, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam và TT Núi Thành) với khối lượng 12.538 hồ sơ; đã bàn giao cho UBND cấp xã 8.260 hồ sơ để xét duyệt; đến nay UBND cấp xã đã xét duyệt được 2.052 hồ sơ.

Riêng 4/10 xã, phường đã hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính còn lại (Tam Trà, Tam Thạnh, Tam Xuân 2 và Tam Mỹ Đông) đang trích lập các thông tin thửa đất chuẩn bị cho công tác kê khai đăng ký xây dựng HSĐC.

Cuộc họp đã diễn ra khá sôi nổi với nhiều ý kiến phản ánh vướng mắc đa dạng, phong phú xuất phát từ thực tế của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Qua trao đổi, bàn bạc, cuộc họp đã cơ bản giải thích, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc phát sinh; tuy nhiên để tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện các dự án trong thời gian tới, ông Nguyễn Viễn - PGĐ Sở và ông Nguyễn Văn Mau - PCTUBND huyện Núi Thành đồng chủ trì thống nhất một số nội dung sau:

- Dự án xây dựng HSĐC huyện Núi Thành là dự án tiếp theo của dự án đo đạc thành lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000 tỉnh Quảng Nam, được Trung ương hỗ trợ với vốn đối ứng của tỉnh là 50% nhằm giúp cho các địa phương có điều kiện xác lập lại số liệu điều tra cơ bản về đất đai theo chương trình kỹ thuật số và nâng cao năng lực quản lý về đất đai ở các địa phương.

 Đơn vị thi công và UBND cấp xã đã có sự phối hợp đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả đáng kể về đo đạc bản đồ, kê khai đăng ký QSD đất. Tuy nhiên, so với yêu cầu kế hoạch của UBND huyện đề ra thì tiến độ chậm hơn 6 tháng, một số nơi còn khoán trắng cho đơn vị thi công.

Do đó rút kinh nghiệm dự án đo đạc bản đồ địa chính đất lâm nghiệp 1/10.000, nhằm đẩy nhanh tiến độ đề ra, đề nghị UBND các xã, phường cần phải nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của dự án để tập trung hơn nữa việc phối hợp triển khai thực hiện trong thời gian tới.

- Trong quá trình tổ chức kê khai đăng ký cần quan tâm thu thập đầy đủ hồ sơ pháp lý đính kèm để thuận tiện cho công tác xét cấp; việc xét cấp giấy chứng nhận QSD đất của từng địa phương cần phải được công khai để mọi người dân được biết, hạn chế việc phát sinh tranh chấp sau này.

Thực hiện nguyên tắc cuốn chiếu trong quá trình triển khai thực hiện, những nơi thuận lợi tổ chức xét hồ sơ trước và gởi về Văn phòng Đăng ký QSD đất các cấp để giải quyết kịp thời, tránh việc chờ đợi xét xong hồ sơ cho toàn xã rồi mới gởi lên Văn phòng Đăng ký QSD đất các cấp làm ùn tắc hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết.

Việc xét cấp giấy chứng nhận QSD đất cần lưu ý kết hợp đến việc xét công nhận diện tích đất ở (đối với thửa đất ở có vườn, ao) nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân trong việc giao dịch QSD đất theo quy định của pháp luật, đồng thời giúp UBND cấp xã có những thông tin cần thiết, chính xác trong việc xây dựng bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo Nghị định số 53/NĐ-CP của Chính phủ.

- Vấn đề ranh giới 364/CT cần phải có sự phối hợp hiệp thương giữa các địa phương cấp xã dưới sự chủ trì của UBND cấp huyện để cùng nhau giải quyết cho phù hợp với điều kiện thực tế.

- UBND các xã, thị trấn phải xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể, trong đó nêu rõ thời gian cho công tác xét cấp giấy chứng nhận QSD đất và gởi cho Phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSD đất và đơn vị thi công để theo dõi, phối hợp.

Mỗi xã, thị trấn cần phải tổ chức kê khai đăng ký QSD đất thí điểm cho từng thôn để rút kinh nghiệm nhân rộng cho toàn xã.

Đề nghị các đơn vị thi công cần khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ đo đạc, đăng ký QSD đất tại các địa phương, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ theo từng đợt và gởi về UBND cấp xã để tiến hành xét cấp theo tiến độ kế hoạch của từng địa phương.

- Phân công các thành viên trong Tổ công tác cấp huyện đứng điểm các xã, thị trấn để theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện. Hàng tháng Tổ công tác cấp huyện và UBND cấp xã tổ chức họp giao ban để bàn biện pháp triển khai trong thời gian kế tiếp, thành phần giao ban có thể mời thêm các phòng, ban chuyên môn của Sở Tài nguyên & Môi trường tham gia.

- Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Trường hợp, những vướng mắc phức tạp thì phản ánh về Sở Tài nguyên & Môi trường để phối hợp hướng dẫn giải quyết.

- Đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường xem xét nguồn kinh phí dự toán của dự án để hỗ trợ thêm (nếu có) cho cán bộ địa phương tham gia trực tiếp công tác đo đạc, xét cấp giấy chứng nhận QSD đất. Trường hợp ngoài quy định mà chủ đầu tư không thể giải quyết nguồn kinh phí hỗ trợ nêu trên, giao Phòng Tài nguyên & Môi trường tổng hợp, đề xuất UBND huyện xem xét, giải quyết

Trong thời gian tới, đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường giúp các địa phương được tiếp tục tham gia dự án đầu tư trang thiết bị, công nghệ và đào tạo cán bộ về lĩnh vực quản lý đất đai ./.

Nguyễn Văn Thiện

Tin liên quan