Kết quả thanh tra công tác bồi thường, GPMB các dự án vùng Đông huyện Duy Xuyên

Ngày 26/6/2012, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang chủ trì cuộc họp nghe báo cáo sơ bộ kết quả thanh tra công tác bồi thường, GPMB các dự án vùng Đông huyện Duy xuyên

Ngày 26/6/2012, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang chủ trì cuộc họp nghe báo cáo sơ bộ kết quả thanh tra công tác bồi thường, GPMB các dự án vùng Đông huyện Duy xuyên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND huyện Duy Xuyên (cùng các phòng ban của huyện).

Qua đánh giá kết quả thanh tra, công tác BT, HT&TĐC tại các dự án vùng Đông huyện Duy xuyên cơ bản thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên còn tồn tại 2 nội dung lớn:

- Công tác phê duyệt và chi trả của một số dự án chưa đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục (chưa có Quyết định thu hồi đất cá biệt của từng hộ gia đình, cá nhân; xác nhận nguồn gốc đất chưa đầy đủ nội dung; việc chi trả tiền bồi thường không đảm bảo thời gian quy định; một số dự án chưa có Quyết định phê duyệt nhưng đã chi trả tiền bồi thường ...).

- Mức hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm vượt quy định (ước tính khoảng 18 tỷ đồng); nguyên nhân là do UBND Duy xuyên thực hiện mức hỗ trợ không tuân thủ theo hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương (hạn mức theo NĐ64, 02...).

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang kết luận cuộc họp:

- UBND huyện Duy xuyên đã thừa nhận những thiếu sót do áp lực tiến độ các dự án và nhận thức chưa đầy đủ các quy định.

- Việc hỗ trợ sai quy định không mang động cơ cá nhân. Do đó để đảm bảo các quy định chung thì phải tổ chức xin lỗi với nhân dân và thu hồi lại số tiền đã chi hỗ trợ.

- UBND huyện Duy Xuyên có trách nhiệm tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan.

- Đoàn thanh tra tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp, tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh báo cáo thanh tra, trong đó nêu rõ các căn cứ theo quy định để kết luận sự việc sai phạm của huyện Duy Xuyên.

Nguyễn Văn Thiện

Tin liên quan