Kết quả đo đạc Dự án vùng Đông sông Trường Giang

Thực hiện dự án đo đạc lập hồ sơ Địa chính, cấp giấy CNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vùng Đông sông Trường giang thuộc Huyện Duy xuyên và Thăng Bình; Quyết định 3816/QĐ-UB ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc “Đặt hàng thực hiện xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai vùng Đông sông trường giang thuộc Huyện Duy xuyên và Huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam”

Thực hiện dự án đo đạc lập hồ sơ Địa chính, cấp giấy CNQSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vùng Đông sông Trường giang thuộc Huyện Duy xuyên và Thăng Bình; Quyết định 3816/QĐ-UB ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc “Đặt hàng thực hiện xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai vùng Đông sông trường giang thuộc Huyện Duy xuyên và Huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam”. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường tiến hành thi công từ tháng 3/2011 đến nay đã đạt được khối lượng như sau:

- Tổng diện tích đã đo đạc: 8641 ha/8 xã trong vùng dự án, trong đó: tỉ lệ 1/1000 là 316 ha và tỉ lệ 1/2000 là 8325 ha;

- Số tờ bản đồ địa chính đã lập: 222 tờ, trong đó: tỉ lệ 1/1000 là 39 tờ và tỉ lệ 1/2000 là 183 tờ;

- Đã tiến hành tổ chức đăng ký 3 xã:

+ Bình Đào: 3872 hồ sơ đăng ký/4 thôn, xét duyệt xong thôn Trà đóa 1 với 820/820 hồ sơ, trong đó: cấp đổi giấy CNQSD đất là 820 hồ sơ (đủ điều kiện đất ở: 270/440; đủ điều kiện đất nông nghiệp: 360/380)

        + Bình minh: 1983/2128 hồ sơ đăng ký đã lập danh sách xếp loại nguồn gốc xong chuẩn bị họp xét.

        + Duy hải đã đăng ký được 400/500 hồ sơ, đang tiếp tục đăng ký.

Công tác đo đạc đã hoàn thành 8 xã trong vùng dự án, hiện đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển sang công tác đăng ký lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Vùng Đông sông Trường Giang là khu vực qui hoạch nhiều dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nên việc thực hiện Dự án gặp nhiều khó khăn, phức tạp như việc tranh chấp, lấn chiếm đất đai, khiếu kiện của nhân dân xảy ra thường xuyên, là vùng đất cát bỏ hoang hóa không có bờ thửa, nguồn gốc đất phần nhiều thiếu giấy tờ, sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương đến dự án còn hạn chế…dẫn đến thực hiện dự án chậm tiến độ.

Tuy nhiên với quyết tâm, phấn đấu tập trung lực lượng của Trung tâm, tích cực, thường xuyên làm việc với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn cấp huyện, tỉnh giải quyết, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn. Dự án vùng Đông  sông Trường giang sẽ hoàn thành trong năm 2013 theo kế hoạch.

Lưu văn Tuyên

Tin liên quan