Kết quả căm mốc tại thực địa biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Quảng Nam

Qua 5 năm từ 2008 - 2012 vừa làm công tác chuẩn bị và triển khai, đến 30/9/2012 hoàn thành kế hoạch xây dựng 60/60 mốc biên giới trên địa bàn 2 huyện Tây giang và Nam Giang giáp với huyện Kalừm và Đắc Chưng, tỉnh Xê Kông - Lào

Qua 5 năm từ 2008 - 2012 vừa làm công tác chuẩn bị và triển khai, đến 30/9/2012 hoàn thành kế hoạch xây dựng 60/60 mốc biên giới trên địa bàn 2 huyện Tây giang và Nam Giang giáp với huyện Kalừm và Đắc Chưng, tỉnh Xê Kông - Lào.

Nhiệm vụ năm 2013: Phối hợp với phía bạn khai trương cửa khẩu Tây Giang - Kàlừm; Xây dựng trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Đắc Tà oóc (Nam Giang); chuẩn bị điều kiện để giải quyết việc di dân tự do, kết hôn không giá thú ở vùng biên giới theo thỏa thuận của 2 Chính phủ. Khảo sát và xây dựng 10 cọc dấu; hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật và pháp lý để tổ chức bàn giao; họp Ban chỉ đạo cắm mốc 2 tỉnh lần thứ VIII; tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về kế hoạch tôn tạo và tăng dày hệ thống cột mốc biên giới Việt Nam - Lào.

Đắc Nguyễn

Tin liên quan