Kết quả phiên đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư cuối đường Lê Lợi, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ

Ngày 11/5/2010, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư cuối đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ đã tổ chức phiên đấu giá cho 14 lô đất trên tổng diện tích: 1

1273625107_nvNgày 11/5/2010, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư cuối đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ đã tổ chức phiên đấu giá cho 14 lô đất trên tổng diện tích: 1.940,60m2, với tổng giá khởi điểm là: 5.239.606.500đồng. 

 

Trung tâm đã tổ chức đấu giá theo đúng  trình tự thủ tục được qui định tại Quyết định số: 17/2007/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Qui chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Quyết định số: 32/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Qui chế đấu giá ban hành kèm theo QĐ số: 17/2007/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của UBND tỉnh và Quyết định số: 21/QĐ-PTQĐ ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Trung tâm Phát triển Quĩ đất Quảng Nam ban hành Qui chế đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư cuối đường Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ. 

 Qua các vòng đấu giá, lô có giá trị đấu giá cao nhất so với giá khởi điểm là: 710.000.000đồng/393.498.000đồng, đạt 180,40%. Lô có giá trị đấu giá thấp nhất so với giá khởi điểm là: 481.900.000đồng/376.488.000 đồng, đạt gần 128%. 

Tổng số tiền sau đấu giá của 14 lô: 7.836.000.000đồng/5.239.606.500đồng, đạt gần 146,60%. 

QL

Tin liên quan