Hội thảo khoa học "Thực thi chính sách tái định cư trong các dự án phát triển ở vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ" Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Trong khuôn khổ đề tài khoa học: ĐTĐL/2008T/07 UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Học viện Chính trị Hành chính khu vực III tổ chức Hội thảo về “thực thi chính sách tái định cư các dự án phát triển ở vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ - Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong quản lý, phát triển xã hội hiện nay”

Trong khuôn khổ đề tài khoa học: ĐTĐL/2008T/07 UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Học viện Chính trị Hành chính khu vực III tổ chức Hội thảo về “thực thi chính sách tái định cư các dự án phát triển ở vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ - Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong quản lý, phát triển xã hội hiện nay”. 

 

TS. Lê Phước Thanh - PCT Thường trực UBND tỉnh và PGS, TS Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính Khu vực III đồng chủ trì Hội thảo. 

Thành phần tham dự gồm có các phòng, Ban của HĐND, UBND, UBMT tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và Lãnh đạo các khoa của Học viện Chính trị Hành chính khu vực III. 

Hội thảo tập trung thảo luận 4 vấn đề chính: (1) Các chính sách đối với người tái định cư trong các dự án phát triển hiện nay; (2) Vấn đề tạo việc làm, đảm bảo và nâng cao thu nhập, mức sống cho người dân sau tái định cư; (3) Công tác quy hoạch và xây dựng các khu tái định cư trong các dự án phát triển; (4) Ảnh hưởng của việc tái định cư trong các dự án phát triển đối với tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội ở một số nơi. 

Hội thảo là cơ hội để các đại biểu bàn về những vấn đề đặt ra và những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện chính sách tái định cư ở vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ nói chung và ở Quảng Nam nói riêng. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại Hội thảo, giúp cho cơ quan quản lý Nhà nước các cấp có những đề xuất hợp lý, từng bước hoàn thiện chính sách tái định cư nhằm đảm bảo cho sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước. 

B. Thu

Tin liên quan