Nâng cao năng lực về ĐMC cho QHSD đất tỉnh Quảng Nam

Ngày 06/8/2010, trong khuôn khổ dự án Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) cho QHSDĐ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020, Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực về đánh giá môi trường chiến lược cho các thành viên đến từ Sở Tài nguyên & Môi trường và một số thành viên tham gia phối hợp thực hiện dự án

Ngày 06/8/2010, trong khuôn khổ dự án Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) cho QHSDĐ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020, Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực về đánh giá môi trường chiến lược cho các thành viên đến từ Sở Tài nguyên & Môi trường và một số thành viên tham gia phối hợp thực hiện dự án.DSC_0007

Nội dung buổi tập huấn nhằm trao đổi và thảo luận các vấn đề :

- Xác định những vấn đề môi trường và xã hội cốt lõi cần được xem xét trong quá trình Đánh giá môi trường chính lược cho Quy hoạch sử dụng đất ở Quảng Nam: (1) Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; (2) Chất lượng môi trường đất; (3) Quản lý chất thải rắn; (4) Chất lượng môi trường không khí; (5) Chất lượng môi trường nước và thay đổi chế độ thủy văn; (6) Biến đổi khí hậu; (7) Di tích lịch sử văn hóa; (8) An ninh lương thực; (9) Các tác động xã hội khác (cấu trúc dân số, di cư, dân tộc thiểu số …

- Xác định những khó khăn vướng mắc trong lập Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất giữa Thông tư 19/2009/TT-BTNMT và thông tư 30/2004/TT-BTNMT và vấn đề môi trường được xem xét trong xây dựng Quy hoạch sử dụng đất: (1) Vấn đề cụ thể diện tích các loại đất trên địa bàn tỉnh đã được phân bổ trong QHSDĐ Quốc gia đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của đất nước; (2) Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cần phải bảo vệ nghiêm ngặt nhằm bảo vệ an ninh lương thực quốc gia, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan môi trường; (3) Theo nhu cậu sử dụng đất của cấp dưới xác định những công trình dự án quan trọng để thể hiện 24 chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh cho huyện; (4) Căn cứ nhu cầu đăng ký sử dụng của các sở ban ngành và định mức sử dụng đất thể hiện diện tích, địa điểm, mục đích sử dụng, thống nhất diện tích được đăng ký theo nhu cầu sử dụng; (5) Xác định diện tích đất chưa sử dụng và kế hoạch theo từng năm để đưa vào sử dụng; (6) Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến QHKH sử dụng đất do nước biển dâng cao, lũ lụt, bão, xói  mòn…; (7) Phân chia các chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng, diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối; (8) Xác định các khu vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thông qua QHSDĐ, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các hoạt động trong khu bảo tồn ảnh hưởng đến khu bảo tồn; (9) Các hoạt động và chuyển đổi mục đích sử dụng đất ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất

- Tổng quan về đa dạng sinh học, hiện trạng Đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam, thông qua nguyên tắc lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong quá trình quy hoạch sử dụng đất. Những thách thức đối với các khu bảo tồn thiên nhiên, diện tích rừng tự nhiên, các loài động vật quý hiếm…

Buổi tập huấn đã thành công tốt đẹp và đã đưa ra những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc khi thực hiện lập QHKH sử dụng đất đến năm 2020, những vấn đề môi trường và xã hội cốt lõi trong quá trình ĐMC cho QHSDĐ tỉnh Quảng Nam.

L.P Thanh Bình

Tin liên quan