UBND tỉnh họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 và thông qua dự thảo quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Sáng ngày 30/8/2010 UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 và thông qua dự thảo Quyết định Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sáng ngày 30/8/2010 UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 và thông qua dự thảo Quyết định Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tại phiên họp, ông Lê Minh Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng Tình hình phát triển kinh tế, xã hội; dự toán ngân sách; an ninh - quốc phòng; an sinh xã hội,... trong tháng qua tương đối tốt cả về kết quả và mức độ phát triển. Theo đó, trong tháng 8/2010, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương (1) tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; (2) tiếp tục triển khai các chính sách, chương trình, dự án về an sinh xã hội gắn với tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn; (3) tổ chức thành công các ngày Lễ kỷ niệm, Hội nghị tổng kết; (4) ban hành hơn 800 văn bản các loại; (5) tiếp nhận và xử lý hơn 1.340 văn bản của Trung ương, các ngành và địa phương; (6) tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế, không để lạm phát tăng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh đã nghe và có ý kiến về dự thảo Quyết định BT, HT & TĐC khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể: (1) Công tác xây dựng chính sách bồi thường cần tập trung đi đôi với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và vận động quần chúng để nhân dân trong vùng dự án hiểu thấu các quy định, đồng tình ủng hộ, sớm bàn giao mặt bằng để thi công dự án (2) Thống nhất các quy định bồi thường về đất đai và mức tăng 10% đối với nhà cửa, vật kiến trúc; 5% đối với cây cối, hoa màu; (3) Đối với quy định suất tái định cư tối thiểu, giao Sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp với các Sở chuyên ngành, UBND cấp huyện, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu công nghiệp,... để nghiên cứu, đề xuất đưa vào dự thảo; (4) Các nội dung cụ thể giao các thành viên UBND tỉnh xem xét và có ý kiến cụ thể.

Kết thúc phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể: (1) Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Quốc khánh 2.9; chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XX tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI ; (2) Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng kinh tế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung phát triển sản xuất kinh doanh và xuất khẩu ; (3) Rà soát các đề án đã đăng ký năm 2010, trình UBND tỉnh xem xét, thông qua ; khẩn trương chuẩn bị báo cáo, đề án tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 25, HĐND khóa VII (phiên họp cuối năm) ; (4) Chủ động triển khai phương án phòng, chống lụt, bão năm 2010 ; (5) xây dựng kế hoạch và có giải pháp cụ thể tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.

Nguyễn Thị Phước

Tin liên quan