UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định mới về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 30/9/2010 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 ban hành Quy định về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

phuovNgày 30/9/2010 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 ban hành Quy định về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2010 và thay thế các Quyết định: số 29/2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2008; số 03/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009; số 34/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 và số 44/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND tỉnh.

Quyết định gồm 07 Chương, 48 Điều và 04 Phụ lục đính kèm.

Theo đó, người bị thu hồi đất sẽ được Bồi thường, hỗ trợ theo khung chính sách cụ thể như sau:

1. Bồi thường hoặc hỗ trợ đối với diện tích đất bị Nhà nước thu hồi;

2. Bồi thường hoặc hỗ trợ về tài sản có gắn liền với đất và các chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có) khi Nhà nước thu hồi;

3. Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ thuê nhà ở, hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở;

4. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp;

5. Hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư; đất vườn, ao không được công nhận là đất ở;

6. Hỗ trợ thêm đối với vùng xây dựng dự án thủy lợi, thủy điện.

7. Hỗ trợ khác;

Quy định cũng nêu rõ, đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt, đang chi trả hoặc chi trả xong tiền BT, HT & TĐC trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không hồi tố, xem xét lại theo đơn giá mới.

Quy định mới được ban hành lần này nhằm tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại, phát sinh trong quá trình thực hiện Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua, đồng thời thống nhất và cụ thể các khung chính sách chung do Chính phủ quy định tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên & Môi trường và Quyết định số 34/2010/QĐ-TTG ngày 08/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định BT, HT & TĐC các dự án thủy lợi, thủy điện.

Nguyễn Thị Phước

Tin liên quan