Phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo và Tổ công tác BT, HT & TĐC dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ngày 30/12/2010 Ban Chỉ đạo và Tổ công tác BT, HT & TĐC dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo và Tổ công tác) tổ chức họp phiên đầu tiên tại Quảng Nam do ông Đinh Văn Thu - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì, nhằm thảo luận Quy chế hoạt động, trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo và triển khai kế hoạch công việc thời gian đến

Ngày 30/12/2010 Ban Chỉ đạo và Tổ công tác BT, HT & TĐC dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo và Tổ công tác) tổ chức họp phiên đầu tiên tại Quảng Nam do ông Đinh Văn Thu - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì, nhằm thảo luận Quy chế hoạt động, trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo và triển khai kế hoạch công việc thời gian đến. Cuộc họp thống nhất một số nội dung sau:

1- Về công tác tổ chức: Văn phòng BCĐ và Tổ công tác đặt tại Sở TN&MT; Định kỳ 3 tháng họp 1 lần (trừ trường hợp đột xuất); Quy chế hoạt động và trách nhiệm của từng thành viên để trình UBND tỉnh ban hành.

2- Đề nghị Chủ đầu tư (Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam): Sớm bàn giao hướng tuyến cho các địa phương, ban hành khung chính sách chung của dự án để các địa phương tiến hành áp giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Đảm bảo nguồn kinh phí để dự án được triển khai liên tục, đúng tiến độ;

3- Giao cho UBND các huyện, thành phố Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành và Tam Kỳ: Ký hợp đồng với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thực hiện công tác BT, HT & TĐC và phê duyệt phương án BT, HT & TĐC;  trình UBND tỉnh ban hành thông báo thu hồi đất để xác lập cơ sở pháp lý triển khai công tác BT, HT & TĐC. Nguyên tắc thực hiện là nhận bàn giao đến đâu thì lập hồ sơ thông báo thu hồi đất và tổ chức kiểm kê đến đó; những khu vực đã có bản đồ địa chính chính quy được xây dựng trước đây thì kế thừa sản phẩm đó, chỉnh lý đưa vào sử dụng, những khu vực còn lại thống nhất cho phép các địa phương được trích đo địa chính tỷ lệ 1/1000; thống kê số hộ bị ảnh hưởng, lấy ý kiến của dân để thống nhất chọn địa điểm xây dựng các khu tái định cư.

4- Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Bộ TNMT đề nghị tất cả các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh đều phải đưa vào cân đối nguồn vốn của dự án đầu tư; lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ công tác cấp tỉnh trên cơ sở nguồn kinh phí bằng 0,05% được trích từ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng ở các địa phương; rà soát lại những khu vực đã có bản đồ địa chính chính quy để thẩm định các phương án trích đo địa chính hoặc hướng dẫn cho các địa phương xác lập hồ sơ địa chính phục vụ cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.

Bích Thu

Tin liên quan