Kết quả cuộc họp về công tác bồi thường, GPMB

Ngày 11/3/2011, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với UBND thành phố Hội An để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố do ông Nguyễn Ngọc Quang - PCT Thường trực UBND tỉnh chủ trì

Ngày 11/3/2011, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với UBND thành phố Hội An để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố do ông Nguyễn Ngọc Quang - PCT Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Sau khi nghe UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, những vướng mắc, đề xuất, kiến nghị; ý kiến tham gia của các thành viên, ông Nguyễn Ngọc Quang kết luận một số nội dung:

- Đề nghị UBND thành phố Hội An bố trí lịch giao ban thường kỳ về công tác bồi thường, GPMB, mỗi tuần 1 lần, thành phần tham dự giao ban phải đúng người, đúng việc (không đi dự thay); thống kê tất cả các trường hợp vướng mắc về bồi thường, GPMB của từng dự án cụ thể báo cáo UBND tỉnh tiếp tục xem xét, chỉ đạo giải quyết.

- Thống nhất cho Sở TN&MT và Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh về cơ chế, chính sách bồi thường, GPMB theo nguyên tắc: Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) phải đảm bảo yếu tố thị trường cho cả nơi đi và nơi đến; Cho phép điều chỉnh sự biến động ở một số trường hợp cụ thể về cơ chế, chính sách và giá cả bồi thường.

- Giao cho Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Hội An tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch ở một số khu TĐC và các điểm đấu nối.

- Thống nhất bố trí, xây dựng các khu TĐC trên địa bàn thành phố thành một dự án riêng, không gắn với các dự án đầu tư với tên gọi là: Khu dân cư đô thị (trong đó có bố trí đất TĐC).

- Ngoài các khu TĐC, UBND thành phố Hội An có thể làm việc với các doanh nghiệp đang đầu tư khai thác quỹ đất chuyển nhượng lại một số diện tích để bổ sung vào quỹ đất bố trí TĐC.

- Thống nhất điều chỉnh đơn giá bồi thường đối với các trường hợp có chỉ số trượt giá tăng trên 10% so với đơn giá thị trường.

- Đồng ý cho UBND thành phố Hội An ứng vốn ngân sách hoặc vay vốn tồn ngân để tập trung nguồn lực xây dựng các khu TĐC nhưng với điều kiện UBND thành phố Hội An phải xây dựng phương án, có kế hoạch, lộ trình cụ thể về việc sử dụng nguồn vốn.

Nguyễn Văn Thiện

Tin liên quan