Họp về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Phú Ninh

Ngày 15/3/2011 UBND huyện Phú Ninh tổ chức cuộc họp về kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới và đánh giá tình hình triển khai xây dựng thí điểm xã nông thôn mới xã Tam Phước

Ngày 15/3/2011 UBND huyện Phú Ninh tổ chức cuộc họp về kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới và đánh giá tình hình triển khai xây dựng thí điểm xã nông thôn mới xã Tam Phước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - PCT TT UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, tham dự có: TT Thường vụ Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh, TT Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Lãnh đạo TVHU, HĐND, UBND huyện Phú Ninh, các Sở, Ban, ngành của tỉnh và của huyện Phú Ninh.     

Ông Đặng Bá Dự - PCT UBND huyện Phú Ninh báo cáo kết quả xây dựng xã điểm NTM tại xã Tam Phước và kế hoạch xây dựng huyện điểm NTM. Theo đó đến nay xã Tam Phước đã thực hiện đạt 9/19 tiêu chí về NTM, có 4 tiêu chí đã hoàn thành 70%. Phấn đấu đến cuối năm 2011 xã Tam Phước đạt 18/19 tiêu chí (riêng tiêu chí về về cơ cấu lao động về nông, lâm, ngư nghiệp phân đấu hoàn thành trong năm 2013). Nêu một số kinh nghiệm rút ra từ xã điểm Tam Phước.

Về kế hoạch xây dựng huyện NTM giai đoạn 2011-2020, Phú Ninh chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu tiến hành lập QH NTM cho toàn bộ các xã, phấn đấu đến năm 2015 có 6 xã đạt tiêu chí xã NTM (kể cả xã điểm Tam Phước) và giai đoạn 2016-2020 thực hiện hoàn thành cho 4 xã còn lại.

Qua ý kiến tham gia của các đại biểu tại cuộc họp, đồng chí PCT UBND tỉnh kết luận một số nội dung:

- UBND huyện Phú Ninh tổng kết mô hình xã điểm Tam Phước báo cáo Thường vụ Tỉnh uỷ để báo cáo BCĐ Trung ương; 

- Thống nhất huyện Phú Ninh tổ chức lễ phát động xây dựng huyện NTM dự kiến trong tháng 3/2011;

- Thống nhất triển khai theo 2 giai đoạn cho tất cả các xã như kế hoạch UBND huyện Phú Ninh đề nghị;

- Các ngành, các thành viên BCĐ căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công phối hợp, hỗ trợ cho huyện Phú Ninh thực hiện thành công mô hình huyện điểm về NTM. Lưu ý các sở KHĐT, Tài chính sớm giải ngân các nguồn vốn đã được xác định trong năm 2011 và những năm tiếp theo theo cơ chế chung.

Quang Lạnh     

Tin liên quan