Kết quả họp giải quyết vướng mắc liên quan đến Dự án Xây dựng HSĐC & CSDL quản lý đất đai huyện Núi Thành

Ngày 22/3/2011, theo đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND huyện Núi Thành đã tổ chức cuộc họp nhằm giải quyết những vướng mắc có liên quan đến dự án xây dựng HSĐC&CSDL quản lý đất đai trên địa bàn huyện Núi Thành

Ngày 22/3/2011, theo đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND huyện Núi Thành đã tổ chức cuộc họp nhằm giải quyết những vướng mắc có liên quan đến dự án xây dựng HSĐC&CSDL quản lý đất đai trên địa bàn huyện Núi Thành.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có Lãnh đạo các đơn vị: Tổng Công ty Tài nguyên & Môi trường Việt Nam, Xí nghiệp Tài nguyên & Môi trường 1, Công ty Địa chính tư vấn và Dịch vụ Đất đai, Xí nghiệp bay chụp & Đo vẽ ảnh (các đơn vị thi công dự án), Trung tâm Ứng dụng & Phát triển công nghệ đo đạc bản đồ thuộc Cục Đo đạc & Bản đồ Việt Nam (đơn vị giám sát dự án), Sở Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh, Thường trực UBND huyện Núi Thành, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSD đất, Thường trực UBND và cán bộ Địa chính - Xây dựng của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Núi Thành.

Cuộc họp đã nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, những vướng mắc, đề xuất của từng địa phương và ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan. Đồng chí Nguyễn Viễn - PGĐ Sở Tài nguyên & Môi trường tham gia một số ý kiến chỉ đạo:

- Dự án xây dựng HSĐC huyện Núi Thành là dự án tiếp theo của dự án đo đạc thành lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000 tỉnh Quảng Nam, được Trung ương hỗ trợ với vốn đối ứng của tỉnh là 50% nhằm giúp cho các địa phương có điều kiện xác lập lại số liệu điều tra cơ bản về đất đai theo chương trình kỹ thuật số và nâng cao năng lực quản lý về đất đai ở các địa phương.

- Trước hết đề nghị UBND huyện Núi Thành chỉ đạo cho các địa phương tập trung giải quyết những hạng mục công việc còn lại để kết thúc dự án đo đạc thành lập bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000.

- Đề nghị các địa phương, đặc biệt là cán bộ địa chính phải chủ động quan hệ phối hợp với đơn vị thi công trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Các đơn vị thi công phải lập kế hoạch cụ thể gởi cho UBND huyện và UBND xã, thị trấn để biết, theo dõi và phối hợp thực hiện.

- Đo đạc phải dựa trên cơ sở quản lý hiện trạng của các đối tượng sử dụng đất. Kết quả đo đạc phải công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; sau khi công khai đề nghị các địa phương phải xúc tiến ngay việc xét cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất.

- Đề nghị UBND huyện nghiên cứu bổ sung thêm cán bộ làm công tác địa chính cho UBND các xã, thị trấn; chuẩn bị nhân lực cho việc tiếp cận, sử dụng công nghệ mới về lĩnh vực quản lý đất đai.

- Hiện nay trên địa bàn Núi Thành có 03 đơn vị thành viên tham dự án. Do đó đề nghị Tổng Công ty Tài nguyên & Môi trường cử ngưòi đại diện làm đầu mối thu thập thông tin và phản ánh những vướng mắc với các đơn vị có liên quan để phối hợp giải quyết.

- Đề nghị Trung tâm Ứng dụng & Phát triển công nghệ đo đạc bản đồ thuộc Cục Đo đạc & Bản đồ Việt Nam tăng cường trách nhiệm giám sát thực hiện dự án, sớm có kế hoạch nghiệm thu từng bước để góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

- Đề nghị UBND huyện Núi Thành :

+ Có Chỉ thị để các địa phương triển khai thực hiện, trong đó : Thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, củng cố tổ công tác cáp huyện và thành lập tổ công tác cấp xã; tổ chức giao ban hàng tháng để giải quyết những vướng mắc phát sinh.

+ Làm việc với các tổ chức sử dụng đất có trách nhiệm cung cấp thông tin về thửa đất cho các đơn vị tư vấn lồng ghép vào sản phẩm của dự án.

+ Làm việc với đơn vị thi công để làm rõ phần việc nào thuộc nguồn kinh phí của dự án, phần việc nào thuộc kinh phí hỗ trợ của địa phương (chủ yếu là hỗ trợ cho tổ công tác các cấp và cán bộ thôn tham gia dự án).

+ Nghiên cứu bổ sung thêm cán bộ làm công tác địa chính cho UBND các xã, thị trấn; chuẩn bị nhân lực cho việc tiếp cận, sử dụng công nghệ mới về lĩnh vực quản lý đất đai.

Kết luận cuộc họp ông Nguyễn Văn Mau - PCT UBND huyện Núi Thành thống nhất một số nội dung sau: Quan điểm nhận thức chung thì đây là dự án lớn, có phạm vi ảnh hưởng trong diện rộng. Do đó cần quán triệt sâu rộng trong nhân dân và các cấp chính quyền để nâng cao nhận thức về ý nghĩa của dự án, tạo điều kiện cho mọi người dân được tiếp cận các thông tin về đất đai.

- Các cấp chính quyền phải tập trung tham gia dự án để tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương nhằm giải quyết cơ bản những tồn tại trong công tác quản lý đất đai ở địa phương.

- Yêu cầu UBND các xã, thị trấn tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa của dự án, đồng thời cử người thường xuyên tham gia phối hợp với đơn vị tư vấn trong quá trình thi công dự án, tránh tình trạng khoán trắng cho các đơn vị tư vấn. Riêng đơn vị tư vấn phải có kế hoạch cụ thể gởi địa phương được biết và phối hợp thực hiện, sắp xếp lịch giao ban thường kỳ mỗi tháng một lần để giải quyết những vướng mắc phát sinh.

- Đề nghị Trung tâm Ứng dụng & Phát triển công nghệ đo đạc bản đồ thuộc Cục Đo đạc & Bản đồ Việt Nam (đơn vị giám sát) tích cực tăng cường công tác giám sát để nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời phối hợp với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện hạng mục đo đạc bản đồ làm cơ sở tiến tới công tác đăng ký cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất.

- Đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường nghiên cứu tạo điều kiện cho các địa phương được tập huấn, đào tạo, tiếp cận và trang bị máy móc để từng bước ứng dụng công nghệ mới về lĩnh vực quản lý đất đai.

- Giao phòng Tài nguyên & Môi trường và UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát lại tổ chức để tham mưu UBND huyện thành lập BCĐ cấp huyện, củng cố tổ công tác cấp huyện và thành lập tổ công tác cấp xã.

- Một số tồn tại, kiến nghị trong quá trình thi công đã được Sở Tài nguyên & Môi trường và phòng Tài nguyên & Môi trường giải đáp tại cuộc họp, đề nghị các địa phương và đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch phối hợp nghiên cứu thực hiện, trong đó:

+ Đối với ranh giới 364-CT phải theo thực tế đang quản lý sử dụng, những vướng mắc cần phản ánh kịp thời để UBND huyện có biên pháp giải quyết.

+ Các địa phương tập trung giải quyết các tranh chấp đất đai theo thẩm quyền để làm cơ sở xúc tiến việc cấp giấy chứng nhận QSD đất.

+ Việc tách thửa phải căn cứ vào hồ sơ pháp lý được cấp có thẩm quyền cho phép, tránh tình trạng tách thửa tuỳ tiện trong quá trình thực hiện dự án.

+  UBND các xã, thị trấn phải phối hợp với đơn vị tư vấn chủ động liên hệ với các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn để được cung cấp các thông tin cần thiết về hiện trạng cũng như tính pháp lý sử dụng đất./.

Nguyễn Văn Thiện

Tin liên quan