Xác định giá đất trường đa cấp học Trường Sa

Ngày 05/4/2011 Sở Tài chính chủ trì cùng với đại diện các sở, ban, ngành: Xây dựng, TNMT, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, BQL đô thị mới ĐN-ĐN và đại diện Phòng TNMT, Phòng Tài chính Điện Bàn kiểm tra địa điểm, xác định giá đất đối với trường phổ thông đa cấp học Trường Sa tại Khu đô thị mới ĐN-ĐN

Ngày 05/4/2011 Sở Tài chính chủ trì cùng với đại diện các sở, ban, ngành: Xây dựng, TNMT, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, BQL đô thị mới ĐN-ĐN và đại diện Phòng TNMT, Phòng Tài chính Điện Bàn kiểm tra địa điểm, xác định giá đất đối với trường phổ thông đa cấp học Trường Sa tại Khu đô thị mới ĐN-ĐN. Qua thảo luận các thành viên tham dự cuộc hợp thống nhất giao Sở Tài chính lập Báo cáo với 02 nội dung chính như sau:

- Về giá đất: Căn cứ giá đất ở do UBND tỉnh ban hành năm 2011, khảo sát giá tự chuyển nhượng trong nhân dân khu vực lân cận và vị trí khu đất, cuộc họp thống nhất xác định giá đất ở khu vực dự án là 400.000 đồng/m2, giá đất SXKD khu vực dự án được tính 70% giá đất ở (280.000 đồng).

- Về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất: Căn cứ theo quy định tại khoản 4, Điều 12, Nghị định 198/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ, đây là dự án về giáo dục thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư nên được miễn tiền sử dụng đất. Tuy nhiên dự án nằm trong khu QH Phát triển đô thị nên căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chỉnh phủ giao cho UBND tỉnh căn cứ thực tế địa phương quy định mức miễn giảm cho phù hợp (hiện nay tỉnh chưa có quy định). Qua nghiên cứu các thành viên thống nhất đề xuất mức thu tiền sử dụng đất của dự án bằng 50% giá đất SXKD (giảm 50%). Phần chi phí GPMB do nhà nước chi trả 100%.    

 Quang Lạnh

Tin liên quan