Giải quyết những kiến nghị của các hộ dân xã Trà Dơn về bồi thường, hỗ trợ Dự án Thủy điện Sông Tranh 2

Ngày 25/4/2011, UBND tỉnh tổ chức họp giải quyết kiến nghị của các hộ dân (25 hộ: 18 hộ Kinh và 07 hộ đồng bào thiểu số) thôn 6, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Sông Tranh 2

Ngày 25/4/2011, UBND tỉnh tổ chức họp giải quyết kiến nghị của các hộ dân (25 hộ: 18 hộ Kinh và 07 hộ đồng bào thiểu số) thôn 6, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Sông Tranh 2.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có Lãnh đạo các đơn vị: Sở Công thương, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Huyện uỷ, HĐND, UBMTTQVN, Thanh tra và Ban bồi thường GPMB huyện Nam Trà My; Ban quản lý Dự án thuỷ điện 3.

Sau khi nghe UBND huyện Nam Trà My và Ban quản lý Dự án thuỷ điện 3 báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của các hộ dân, những vướng mắc, đề xuất và ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan; Đồng chí Đinh Văn Thu - PCT UBND tỉnh kết luận một số nội dung:

* Giao trách nhiệm cho UBND huyện Nam Trà My:

- Từ nay đến 10/5/2011 thông báo cho nhân dân trong vùng dự án được biết kết luận của Thanh tra huyện, những nội dung vượt thẩm quyền của địa phương trình Sở Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn hoặc báo cáo UBND tỉnh giải quyết.

- Không ban hành Quyết định thu hồi đất riêng lẻ cho từng hộ gia đình, cá nhân trong vùng dự án mà tổ chức xin lỗi với nhân dân về sự thiếu sót này.

- Tổng hợp và ban hành thông báo kết quả bồi thường, hỗ trợ cho từng hộ gia đình, cá nhân; tổ chức giải thích cho nhân dân trong vùng dự án được biết những chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giá đất tính bồi thường qua từng thời kỳ.

- Chỉ đạo rà soát để bổ sung giải quyết nhưng thiếu sót khi kiểm kê, trong đó tập trung ưu tiên giải quyết những kiến nghị của 07 hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số.

* Kết quả rà soát của UBND huyện Nam Trà My lập đầy đủ thủ tục gởi Sở Tài nguyên & Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung.

Nguyễn Văn Thiện

Tin liên quan