Khảo sát thực địa và giải quyết chống lấn nhà máy xi măng Thạnh Mỹ với quy hoạch Làng thanh niên lập nghiệp tại huyện Nam Giang

Ngày 06/5/2011 UBND tỉnh tổ chức khảo sát thực địa và nghe báo cáo tiến độ thi công Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ và chống lấn quy hoạch xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp tại thị trấn Thạnh Mỹ do ông Đinh Văn Thu - PCT UBND tỉnh chủ trì

Ngày 06/5/2011 UBND tỉnh tổ chức khảo sát thực địa và nghe báo cáo tiến độ thi công Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ và chống lấn quy hoạch xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp tại thị trấn Thạnh Mỹ do ông Đinh Văn Thu - PCT UBND tỉnh chủ trì. Sau khi nghe cơ quan Tỉnh đoàn và Công ty cổ phần Xuân Thành Group báo cáo, ý kiến trao đổi thảo luận của các ngành, đơn vị, ông Đinh Văn Thu kết luận:

1ca

1/ Đối với Nhà máy xi măng Thành Mỹ: Thành lập tổ công tác của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xi măng Thạnh Mỹ (Tổ công tác 01 tháng giao ban 01 lần); Chủ đầu tư (Công ty Xuân Thành Group) phải thành lập các bộ phận chuyên trách để đẩy nhanh tiến độ; Hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500, cấp phép xây dựng, cấp phép đầu tư; Đăng ký công suất 1,192 triệu tấn/năm để thuận lợi trong việc thẩm định ĐTM (1,2 triệu tấn/năm thuộc thẩm quyền của Bộ TN-MT); Sở TNMT hướng dẫn, thực hiện những công việc cấp bách để phục vụ thi công đảm bảo tiến độ, sau đó tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ cấp phép các nguồn nguyên liệu phục vụ nhà máy, cần có chiến lược nguyên liệu ổn định lâu dài. Sớm trả lời cho huyện các trường hợp vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Đề nghị UBND huyện Nam Giang chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn, thực hiện thủ tục thu hồi đất, BT-HT & TĐC, tăng cường quản lý hiện trạng.

2/ Đối với Làng thanh niên lập nghiệp: Đây là chống lấn vùng nguyên liệu dự trữ của nhà máy xi măng Thạnh Mỹ với Làng thanh niên lập nghiệp; Tư vấn quy hoạch Làng thanh niên lập nghiệp kiểm soát lại dự án này tất cả các quy hoạch, giao Sở xây dựng trình UBND tỉnh quyết định; Xử lý cụ thể: Giao Sở Công thương điều chỉnh quy hoạch nhà máy xi măng Thạnh Mỹ.

Bùi Văn Ba

Tin liên quan