Triệt để cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai

Ngày 23/5/2011 UBND tỉnh đã thông qua quy định về trình tự, thủ tục hành chính thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh, nhằm thay thế quy định tại Quyết định 12 ngày 9/3/2006 của UBND tỉnh cho phù hợp với những văn bản quy phạm pháp luật mới đã được ban hành

DSC08862Ngày 23/5/2011 UBND tỉnh đã thông qua quy định về trình tự, thủ tục hành chính thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh, nhằm thay thế quy định tại Quyết định 12 ngày 9/3/2006 của UBND tỉnh cho phù hợp với những văn bản quy phạm pháp luật mới đã được ban hành.

Quy định mới này được xây dựng trên quan điểm thống nhất các quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và hệ thống các Nghị định, Thông tư, Quyết định đã được ban hành; phạm vi điều chỉnh các mối quan hệ về thủ tục đất đai và tài sản trên đất, không yêu cầu người sử dụng đất phải nộp thêm bất cứ loại giấy tờ gì và rút ngắn tối thiểu thời gian thực hiện. Quy định có 4 chương, 9 mục, 68 điều gồm những quy định chung và quy định cụ thể như cấp GCNQSD đất, xử lý các trường hợp có thay đổi về quyền sử dụng đất, trường hợp có hay không ra quyết định thu hồi đất, thẩm định nhu cầu sử dụng đất…

Đây là một văn bản quy phạm pháp luật với nhiều nội dung phức tạp, nhạy cảm (liên quan đến 4 Luật, 12 Nghị định, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 10 Thông tư của Bộ Tài Chính và Bộ TN&MT). Song, văn bản đã thể hiện tinh thần cải cách hành chính một cách triệt để. Với 25 bộ thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đã cắt giảm 174 ngày/552 ngày, đạt 31,52%, 25 bộ thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND huyện đã cắt giảm 200 ngày/668 ngày, đạt 29,94%. Có thủ tục được uỷ quyền cho UBND huyện như Thông báo chủ trương thu hồi đất, được thực hiện ngay sau khi địa điểm và chủ trương đầu tư được chấp thuận hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt (điều 22).

Sau khi hoàn chỉnh và được UBND tỉnh ký ban hành, Sở TN&MT sẽ tiếp tục các bước rà soát, bổ sung thủ tục hoặc điều chỉnh thành phần hồ sơ trong Bộ thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định 1067/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 của UBND tỉnh, đồng thời sơ đồ hoá toàn bộ các quy trình để in ấn, phát hành, niêm yết công khai tại trụ sở các cơ quan nhà nước và đăng tải trên trang web của Sở theo quy định.

Tin liên quan