Thanh tra công tác quy hoạch và quản lý sử dụng đất trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh

Ngày 26/5/2011, Thanh tra tỉnh tổ chức cuộc họp công bố Quyết định 1559/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thanh tra công tác quy hoạch và công tác quản lý, sử dụng đất đai đối với các Khu đô thị, các dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh

ttraNgày 26/5/2011, Thanh tra tỉnh tổ chức cuộc họp công bố Quyết định 1559/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thanh tra công tác quy hoạch và công tác quản lý, sử dụng đất đai đối với các Khu đô thị, các dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh. Tham dự có ông Phan Việt Cường - Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây Dựng, Tài Chính; UBND huyện Phú Ninh; UBND thành phố Tam Kỳ và 08 thành viên Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Nội dung thanh tra: Thanh tra công tác quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai đối với các Khu đô thị, các dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh, trong đó: Thanh tra công tác quy hoạch đối với 12 dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh; Thanh tra quản lý và sử dụng đất đai đối với 23 dự án trên địa bàn thành phố Tam Kỳ;

Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Được biết trong thời gian này Thanh tra tỉnh cũng có Đoàn thanh tra chuyên đề công tác quản lý và sử dụng đất tại Thành phố Hội An và huyện Điện Bàn.

Quang Lạnh

Tin liên quan