Họp triển khai dự án khu du lịch của Công ty cổ phần Truyền thông LOGI3 và Công ty cổ phần Viễn thông T.I.D.I

Ngày 15/6/2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì tổ chức cuộc họp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án khu du lịch tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn của Công ty cổ phần Truyền thông LOGI3 và Công ty cổ phần Viễn thông T

Ngày 15/6/2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì tổ chức cuộc họp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án khu du lịch tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn của Công ty cổ phần Truyền thông LOGI3 và Công ty cổ phần Viễn thông T.I.D.I.

Qua ý kiến tham gia của các Sở, UBND huyện Điện Bàn và nhà đầu tư, cuộc họp xét thấy nội dung văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh chưa thật sự phù hợp với điều kiện thực tế cho phép để các cơ quan có liên quan tổ chức phối hợp nhằm đảm bảo quy định về thủ tục, thời gian cũng như tâm huyết thực hiện dự án của nhà đầu tư, đồng thời để tạo được nguồn cho ngân sách tỉnh, Cơ quan chủ trì cần kiến nghị UBND tỉnh xem xét một số nội dung sau: 

- Xem xét, điều chỉnh lại nội dung của công văn: (1) CĐT phải ký quỹ hạn chót vào ngày 07/6 (sau 10 ngày, kể từ ngày ký công văn), trong khi đó Cơ quan chủ trì việc ký quỹ là Sở KHĐT mới tiếp nhận được văn bản vào ngày 07/6/2011 (2) Sở Tài chính phối hợp Sở TN&MT, địa phương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá thu tiền SDĐ một lần sau (sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư) và sau 30 ngày kể từ ngày có quyết định giá đất, nhà đầu tư phải hoàn thành việc nộp tiền vào ngân sách (trong khi phạm vi đất thoả thuận cho dự án hiện trạng có 125 hộ gia đình phải bố trí đất TĐC, công tác GPMB hết sức khó khăn, văn bản chỉ đạo của tỉnh yêu cầu UBND huyện Điện Bàn phải đảm bảo hoàn thành công tác BT, GPMB, TĐC trong thời hạn 09 tháng và nhà đầu tư phải khởi công xây dựng các hạng mục chính của dự án chậm nhất 12 tháng kể từ ngày ký công văn (3) Sở KHĐT phối hợp các Sở, địa phương kiểm tra năng lực tài chính, kế hoạch đầu tư của chủ đầu tư để trình UBND tỉnh cấp giấy Chứng nhận đầu tư, đôn đốc triển khai dự án theo kế hoạch, tiến độ, nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư phải thực hiện. Nếu không đảm bảo cam kết, báo cáo UBND tỉnh quyết định thu hồi. 

- Báo cáo UBND tỉnh thống nhất cho phép chủ đầu tư được tạm ứng (%) tiền sử dụng đất vào tài khoản chuyên thu của Sở Tài chính mở tại Kho bạc trên cơ sở tạm tính của Cơ quan tài chính để tạo nguồn vốn cho ngân sách. Số tiền còn lại nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dứt điểm sau khi có quyết định giao đất, quyết định phê duyệt giá đất của UBND tỉnh.

Ngoài ra, các thành viên tham dự họp đã đề nghị 2 nhà đầu tư làm việc với UBND huyện Điện Bàn để bàn phương án xây dựng khu TĐC, phương án BT,GPMB; cam kết ứng vốn thực hiện cũng như lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh có Thông báo thoả thuận địa điểm để có cơ sở ban hành chủ trương thu hồi đất, tổ chức đo đạc, kiểm kê lập phương án, chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất, lập quy hoạch 1/500, lập dự án đầu tư để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Thiện Phước

Tin liên quan