Hội nghị về công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Ngày 06/7/2011 UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị về công tác BT, HT và TĐC

hnbtNgày 06/7/2011 UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị về công tác BT, HT và TĐC. Ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; tham gia có 115 đại biểu đại diện cho: Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND; UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; các Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc tỉnh, huyện, thành phố và các Tổ chức làm công tác BT, HT & TĐC.      

Qua một năm thực hiện Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường - cơ quan Thường trực đã báo cáo đánh giá kết quả, những tồn tại, vướng mắc và những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để thực hiện tốt công tác BT, HT & TĐC trên địa bàn tỉnh.

Các tham luận và ý kiến của các đại biểu quan tâm đến một số vấn đề như: Điều chỉnh đơn giá phụ lục kèm theo Quyết định số 23; củng cố Tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác BT, HT&TĐC cấp huyện, tăng cường công tác quy hoạch, quản lý hiện trạng, xác lập hồ sơ địa chính, xây dựng các khu TĐC, xác định giá đất giáp ranh, giá đất ở trung bình...

Sau khi nghe các ý kiến của các đại biểu tham dự, ông Lê Phước Thanh kết luận:

- Giao Sở Tài chính tham mưu phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành chỉ số trượt giá về nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng và con vật nuôi kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh;

- Quản lý và sử dụng tốt quỹ phát triển đất để đảm bảo nguồn vốn thực hiện GPMB tạo quỹ đất sạch và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu TĐC;

- Giao Sở Nội vụ tham mưu thành lập Đơn vị sự nghiệp để quản lý hiện trạng;

- Đẩy mạnh phân cấp cho cấp huyện thực hiện một số nhiệm vụ có liên quan đến công tác BT, HT&TĐC.

Quang Lạnh

Tin liên quan