Triển khai xây dựng bản giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh

Ngày 04/8/2011 UBND tỉnh đã có Quyết định số 2452/QĐ-UBND phê duyệt Dự án xây dựng giá đất 2012 trên địa bàn tỉnh, trong đó giá đất năm 2012 được xây dựng trên cơ sở điều tra khảo sát giá đất thị trường tại 125 điểm điều tra với số lượng phiếu điều tra tối thiểu là 5

Ngày 04/8/2011 UBND tỉnh đã có Quyết định số 2452/QĐ-UBND phê duyệt Dự án xây dựng giá đất 2012 trên địa bàn tỉnh, trong đó giá đất năm 2012 được xây dựng trên cơ sở điều tra khảo sát giá đất thị trường tại 125 điểm điều tra với số lượng phiếu điều tra tối thiểu là 5.880 phiếu (tăng 10% so với năm 2011), tổng kinh phí được phê duyệt là 353.000.000 đồng (trong đó nguồn kinh phí thực hiện ở cấp tỉnh là 48.000.000 đồng, cấp huyện là 305.000.000 đồng).

Do cách thức thực hiện và cấu trúc bảng giá đất những năm qua chủ yếu mang tính kế thừa là chính, nên trong quá trình triển khai thực hiện đã nảy sinh một số bất cập, vướng mắc mà nguyên nhân chủ yếu là do việc phân loại khu vực, vị trí đối với các loại đất chưa được hợp lý theo các quy định hiện hành. Do đó, ngày 03/8/2011 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 548/STNMT-ĐĐ hướng dẫn lại phương pháp phân loại khu vực, vị trí để triển khai thực hiện công tác xây dựng bảng giá các loại đất năm 2012, cụ thể như sau:

- Đối với nhóm đất nông nghiệp và đất ở nông thôn: việc phân loại khu vực, vị trí được chia theo đơn vị hành chính cấp xã. Mỗi đơn vị cấp xã được phân thành 03 khu vực (đối với đất ở nông thôn), từ 01 đến 05 vị trí (đối với đất nông nghiệp). Mức giá tại mỗi vị trí được xác định theo giá thị trường hoặc các điều kiện cấu thành khác (nếu không điều tra được giá đất thị trường) và phải mang tính đại diện cho mức giá bình quân của vị trí đó. Không xây dựng bảng giá chuẩn và hệ số điều chỉnh tại mỗi vị trí như trước đây.

- Đối với đất ở đô thị:có thể phân từ 01 đ việc phân loại đô thị, loại đường phố, vị trí vẫn thực hiện như trước đây, nhưng không xây dựng bảng giá chuẩn và hệ số điều chỉnh tại mỗi vị trí.

Bích Thu

 

Tin liên quan