Họp ban quản lý dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Ngày 12/9/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp Ban Quản lý Dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai do ông Nguyễn Viễn - Phó Giám đốc Sở chủ trì

Ngày 12/9/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp Ban Quản lý Dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai do ông Nguyễn Viễn - Phó Giám đốc Sở chủ trì.

Cuộc họp đã bàn bạc trao đổi một số tồn tại, vướng mắc và kế hoạch thực hiện Dự án trong thời gian đến.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn viễn chỉ đạo một số vấn đề sau:

1. Đối với dự án 1/10.000:

Đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thành dứt điểm dự án trong tháng 9; Làm việc với đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu sản phẩm dự án 1/10.000.

2. Đối với dự án Tam Kỳ - Núi Thành:

          Có văn bản gửi đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu sản phẩm trước ngày 30/4/2011; Tiếp tục đôn đốc thực hiện công tác đo đạc và đăng ký cấp giấy CNQSD đất.

3. Đối với dự án vùng Đông:

          Sớm hoàn chỉnh hồ sơ hợp đồng tư vấn kiểm tra nghiệm thu để thực hiện nghiệm thu sản phẩm trước 30/4/2011.

4. Đối với dự án tổng thể:

          Chọn đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế để lập thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng HSĐC và CSDL Quản lý đất đai cho phần còn lại của 2 huyện Duy Xuyên và Thăng Bình.

Nguyễn Văn Ba

Tin liên quan