Tiến độ thực hiện dự án xây dựng HSĐC & CSDL QLĐĐ vùng đông sông Trường Giang huyện Thăng Bình

Theo báo cáo của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường thì kết quả thực hiện dự án xây dựng HSĐC&CSDL QLĐĐ vùng Đông sông Trường Giang, huyện Thăng Bình đã hoàn thành xong công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính của 04/06 xã (Bình Đào, Bình Minh, Bình Dương và Bình Hải)

Theo báo cáo của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường thì kết quả thực hiện dự án xây dựng HSĐC&CSDL QLĐĐ vùng Đông sông Trường Giang, huyện Thăng Bình đã hoàn thành xong công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính của 04/06 xã (Bình Đào, Bình Minh, Bình Dương và Bình Hải). Riêng 02/06 xã còn lại (Bình Sa và Bình Nam) đang triển khai dở dang công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính, đạt >40% khối lượng được duyệt.

IMG_2453

Công tác kê khai, đăng ký QSD đất tại các xã chưa được triển khai. Riêng các xã đã hoàn thành xong công tác đo đạc bản đồ địa chính (Bình Đào, Bình Minh, Bình Dương và Bình Hải), hiện đang rà soát, đối chiếu với các tài liệu cũ trước đây và đang công khai niêm yết tại các thôn, tổ đoàn kết để lấy ý kiến của nhân dân về kết quả đo đạc bản đồ địa chính.

  Ngày 23/3/2012, UBND huyện Thăng Bình đã tổ chức cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình và bàn biện pháp giải quyết những vướng mắc phát sinh khi triển khai thực hiện Dự án. Thành phần tham dự cuộc họp có Lãnh đạo: UBND huyện Thăng Bình, Sở Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường Quảng Nam (đơn vị thi công dự án), UBND và cán bộ Địa chính - Xây dựng 06 xã vùng Đông sông Trường Giang huyện Thăng Bình (Bình Đào, Bình Minh, Bình Dương, Bình Hải, Bình Sa và Bình Nam).

Tại cuộc họp, Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh đã hướng dẫn lại nội dung quy trình kê khai đăng ký, cấp giấy QSD đất và xây dựng hồ sơ địa chính; các cơ quan chuyên môn có liên quan và UBND các xã vùng Đông đã phản ánh những vướng mắc phát sinh để trao đổi, bàn bạc, giải thích và hướng dẫn giải quyết. Kết luận cuộc họp, đ/c Nguyễn Viễn - PGĐ Sở và Đ/c Phan Công Vỹ - PCTUBND huyện Thăng Bình đồng chủ trì thống nhất một số nội dung sau:

* Đánh giá chung:

Dự án xây dựng HSĐC&CSDL QLĐĐ vùng Đông sông Trường Giang là cơ hội để các địa phương có điều kiện xác lập lại số liệu điều tra cơ bản về đất đai, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý đất đai theo hướng công nghệ số.

Nội dung và kế hoạch thực hiện đã được Sở Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn chi tiết. Tuy nhiên, tình hình buông lỏng công tác quản lý đất đai trong toàn khu vực kéo dài nhiều năm, kết hợp với đặc điểm địa lý của vùng đất cát nên tình trạng cơi nới, lấn chiếm sử dụng đất trái phép xảy ra, hệ quả là người sử dụng đất làm mất đi hiện trạng về hình thể, kích thước, diện tích sử dụng so với kết quả được giao ban đầu, tên của chủ sử dụng đất thực tế khác biệt so với hồ sơ địa chính đang quản lý tại địa phương, một số hộ sử dụng đất đi làm ăn xa và chính quyền địa phương nhất là cấp thôn, xã chưa có điều kiện tập trung cao trong việc xem xét tình trạng pháp lý, nguồn gốc sử dụng đất ảnh hưởng lớn đến hoạt động tác nghiệp của dự án.

* Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới:

- Đề nghị Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường tập trung bổ sung lực lượng tác nghiệp để đẩy nhanh tiến độ thi công các nội dung của dự án, trong đó có thể lồng ghép các bước công việc giữa đo đạc, đăng ký cấp giấy và xây dựng CSDLQLĐĐ. Thực hiện nguyên tắc cuốn chiếu trong quá trình triển khai thực hiện, những nơi thuận lợi tổ chức xét hồ sơ trước và gởi về Văn phòng Đăng ký QSD đất các cấp để giải quyết kịp thời, tránh việc chờ đợi xét xong hồ sơ cho toàn xã rồi mới gởi lên Văn phòng Đăng ký QSD đất các cấp làm ùn tắc hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết.

Khi triển khai thực hiện, cần phải quán triệt cho lực lượng sản xuất thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời có kế hoạch thi công chi tiết gởi cho Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND huyện Thăng Bình, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng ĐKQSD đất các cấp và UBND cấp xã được biết để chủ động phối hợp.  

Kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính và đăng ký QSD đất phải được công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi đối tượng sử dụng đất được biết và tham gia phối hợp thực hiện, hạn chế việc phát sinh tranh chấp sau này.

- Đề nghị UBND các xã cần phải nghiên cứu kỹ sơ đồ quy trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đã được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011, hướng dẫn số 265/STNMT-ĐĐ ngày 26/4/2011 của Sở Tài nguyên & Môi trường để tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến từng khối phố, thôn, làng, bản, ấp, tổ dân phố, tổ đoàn kết cho đông đảo nhân dân hiểu, hợp tác và tạo điều kiện triển khai thực hiện, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xác định mốc giới, ranh giới thửa đất cho phù hợp với đặc điểm địa lý của vùng cát nhằm phục vụ tốt hơn công tác kê khai đăng ký, xét cấp giấy chứng nhận QSD đất.

Phân công, bố trí cán bộ bám sát địa bàn để phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh về nguồn gốc đất, ranh giới sử dụng đất ....

Việc xét cấp giấy chứng nhận QSD đất cần lưu ý kết hợp đến việc xét công nhận diện tích đất ở (đối với thửa đất ở có vườn, ao) nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân trong việc giao dịch QSD đất theo quy định của pháp luật, đồng thời giúp UBND cấp xã có những thông tin cần thiết, chính xác trong việc xây dựng bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo Nghị định số 53/NĐ-CP của Chính phủ.

- Phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng Đăng ký QSD đất có trách nhiệm tiếp thu ý kiến hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp trên để tổ chức tập huấn, hướng dẫn UBND các xã phối hợp triển khai thực hiện dự án và giải quyết những vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền. Trường hợp, những vướng mắc phức tạp thì phản ánh về Sở Tài nguyên & Môi trường (thông qua mạng điều hành nội bộ) để phối hợp hướng dẫn giải quyết nhằm đảm bảo nội dung sản phẩm đạt giá trị pháp lý cao nhất.

- Trong khi chờ đợi dự án điều chỉnh ranh giới 364/CT do Sở Nội vụ chủ trì thì việc giải quyết ranh giới hành chính giữa các xã cần phải tôn trọng hồ sơ 364/CT để tổ chức hiệp thương; giao cho Phòng Nội vụ tham mưu, đề xuất hướng giải quyết.

- Theo quy hoạch được duyệt thì khu vực vùng Đông sông Trường Giang huyện Thăng Bình có 131 ha nuôi trồng thủy sản, trong khi đó tình trạng nuôi tôm trên cát tại khu vực này diễn ra khá phức tạp (đa số là trái phép). Trong trường hợp này, khi đo đạc phải xác định đầy đủ các thông tin thửa đất nuôi trồng thủy sản theo hiện trạng, khi đăng ký xét cấp giấy chứng nhận QSD đất phải lưu ý xem xét đến hiệu quả sử dụng đất và đối tượng được giao đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

- Thống nhất giao phòng Tài nguyên & Môi trường định kỳ hàng tháng tham mưu cho UBND huyện tổ chức họp giao ban chuyên đề về dự án (có thể tổ chức tại trụ sở UBND các xã) để bàn biện pháp triển khai trong thời gian kế tiếp, thành phần giao ban có thể mời thêm các phòng, ban chuyên môn của Sở Tài nguyên & Môi trường tham gia./.

Nguyễn Văn Thiện

Tin liên quan